Gebruiksvoorwaarden

Inleiding

EasyTranslate A/S ("EasyTranslate", "wij" of "ons") is een dienstverlener die alle diensten met betrekking tot vertalingen faciliteert, beschikbaar op www.easytranslate.com (hierna “platform”). EasyTranslate biedt een online gemeenschap voor professionele vertalers en klanten om vertalingen uit de hele wereld te vergemakkelijken. Het platform is ontworpen om professionele vertalers in staat te stellen diensten aan te bieden met betrekking tot vertalingen ("professionele dienstverlener(s)") en bedrijven ("klant(en)") in staat te stellen vertaalwerk in hun naam te laten uitvoeren. Of u nu een professionele vertaler bent of een klant ("gebruiker" of "u"), deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van het platform.

1. Aanvaarding van de gebruiksvoorwaarden

Wanneer u een nieuwe gebruiker aanmaakt of wanneer u een vertaling bestelt via onze website en tegelijkertijd onze algemene voorwaarden aanvaardt door een vakje aan te vinken in een flow of door in te loggen op, verbinding te maken met, toegang te krijgen tot, of gebruik te maken van het platform, erkent u dat u de volgende algemene voorwaarden voor gebruikers gelezen en begrepen hebt. Wanneer u uw eigen gebruiker op het platform aanmaakt, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de gebruikersvoorwaarden en te voldoen aan alle toepasselijke wetten en voorschriften met betrekking tot uw gebruik van het platform. Om een gebruiker op het platform aan te maken, moet u de wettelijke bevoegdheid hebben om deze gebruikersvoorwaarden aan te gaan en een bindende overeenkomst te vormen onder elke toepasselijke wet, en een geldige kredietkaart en een geldig e-mailadres bezitten. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET DEZE GEBRUIKERSVOORWAARDEN EN ZE NIET AANVAARDT, WILLEN WE U VERZOEKEN OM U NIET AAN TE MELDEN BIJ, IN TE LOGGEN OP, TOEGANG TE KRIJGEN TOT OF GEBRUIK TE MAKEN VAN HET PLATFORM ALS EEN GEBRUIKER, OP WELKE MANIER DAN OOK.

2. Wat is EasyTranslate?

EasyTranslate is een vertaalbeheersoftware, waarin u uw vertalingen kunt beheren en tegelijkertijd is EasyTranslate ook een vertaalfaciliteitsconcept, dat de vertaling van verschillende bestanden door professionele vertalers mogelijk maakt en vergemakkelijkt op een snelle en kostenefficiënte manier. Via het platform maakt EasyTranslate het mogelijk voor professionele vertalers om hun vertaaldiensten aan te bieden aan klanten en voor klanten om vertaalopdrachten toe te laten op het platform.

EasyTranslate wil u de beste ervaring bieden tijdens het gebruik van het platform. Daarom faciliteren, controleren en garanderen we de levering van de diensten aan de klanten. We sluiten formeel een contract met de klanten. Onze professionele vertalers zijn formeel en juridisch gezien onderaannemers die hun eigen bedrijf uitoefenen in eigen naam, op eigen kosten en op eigen risico. Onze professionele vertalers dragen het financiële risico dat met de uitoefening van die activiteit gepaard gaat. EasyTranslate en de professionele vertalers staan niet in een ondergeschikte relatie tot elkaar, en de professionele vertalers handelen dus als onafhankelijk handelende derden (freelancers) die hun diensten aan EasyTranslate leveren. EasyTranslate levert formeel en garandeert de levering van het product aan de klanten.

EasyTranslate is de aanbieder van het online platform en formeel de aanbieder van de diensten. De gebruikers hebben de enige en uiteindelijke verantwoordelijkheid met betrekking tot de naleving van alle wetten, verordeningen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de toepasselijke fiscale verordeningen en vertaalverordeningen) of andere plichten met betrekking tot de vertaaldiensten. EasyTranslate aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, schade, kosten of uitgaven die u zou kunnen lijden of oplopen als gevolg van of in verband met het faciliteren van de diensten uitgevoerd door een professionele vertaaldienstverlener. Evenmin aanvaardt EasyTranslate enige aansprakelijkheid vanwege de aard of wettigheid van de inhoud van de documenten.

Aangezien EasyTranslate de digitale infrastructuur - het platform - ter beschikking stelt, kan EasyTranslate instaan voor de uitvoering van het contract door de klant en de professionele vertaaldienstverlener, en kan het deze uitvoering onderschrijven en garanderen. Elke verwijzing naar een "gecertificeerde" professionele vertaaldienstverlener betekent uitsluitend dat EasyTranslate de identiteit geverifieerd heeft en dat de professionele vertaaldienstverlener en prima facie, de bekwaamheid heeft om te vertalen binnen de talen waarvoor hij/zij gemachtigd is.

3. Gebruik van de vertaalbeheersoftware

Sommige van onze diensten worden op abonnementsbasis gefactureerd, naast transactiekosten voor de door u gewenste vertaaldienst. Het abonnementsgeld wordt vooraf gefactureerd in overeenstemming met de aanvaarde offerte. Er wordt een factuur gegenereerd met betalingsgegevens en deadline. Deze facturen worden naar een e-mail naar keuze gestuurd en ook toegevoegd aan uw EasyTranslate-account. U kunt uw EasyTranslate-account op elk moment annuleren met een opzegtermijn van 30 dagen (tegen het einde van een termijn). Elke termijn wordt automatisch verlengd voor een volgende periode van dezelfde lengte als de aanvankelijke termijn, tenzij een van de partijen de andere ten minste (30) dagen voor het verstrijken van de huidige termijn schriftelijk op de hoogte stelt van de beëindiging.

Raadpleeg voor alle details over abonnementen.

Om onze vertaalbeheersoftware te testen, biedt EasyTranslate gratis proefperioden aan. In de gratis proefperiode bent u onderworpen aan beperkte toegang, maar kunt u machinevertaling gebruiken. Wanneer u machinevertaling gebruikt, moeten wij er rekening mee houden dat u een onderworpen bent aan eerlijk gebruik. Het mag alleen worden gebruikt voor testdoeleinden.

Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van de diensten die door het platform worden aangeboden, moet u zich registreren en een gebruikersaccount aanmaken ("gebruikersaccount"). De registratie is gratis, maar de toegang tot het platform kan alleen via een abonnement verkregen worden, waarbij nog transactiekosten opgeteld moeten worden. [Voor alle prijsinformatie verwijzen wij u naar onze ). Inschrijven kan door het invullen van een online inschrijvingsformulier dat op het platform beschikbaar is. U ontvangt een bevestigingsmail wanneer uw gebruikersaccount is aangemaakt. Een gebruikersaccount is een persoonlijke account, en het is niet mogelijk om meer dan één actieve EasyTranslate gebruikersaccount te hebben. Alle gebruikers kunnen vertaaldiensten boeken wanneer hun gebruikersaccount is geactiveerd. De registratie is in overeenstemming met de verordening ((EU) 2016/679) (Algemene verordening gegevensbescherming). U kunt ons privacybeleid hier altijd vinden.

Wanneer klanten een bestelling zoeken, invoeren en accepteren , gaan ze rechtstreeks een contract aan met EasyTranslate. EasyTranslate is de contractuele partij in de contractuele relatie met de klant, maar levert het product via professionele vertalers die in onderaanneming werken.

U moet nauwkeurige en volledige informatie verstrekken, wanneer u een account aanmaakt op het platform en u stemt ermee in uw identiteit of uw accountinformatie niet verkeerd voor te stellen. U stemt ermee in om uw accountinformatie up-to-date en nauwkeurig te houden. Anders kan EasyTranslate u de diensten van het platform niet leveren.

U mag uw rechten niet toewijzen of uw plichten onder de account niet overdragen of delegeren, inclusief deze gebruikersvoorwaarden, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van EasyTranslate. U moet ons onmiddellijk op de hoogte stellen van elk ongeautoriseerd gebruik van uw account of elke andere inbreuk op de beveiliging. EasyTranslate is niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die voortvloeit uit het niet naleven van deze gebruikersvoorwaarden.

Als u uw accountinformatie of wachtwoord wilt wijzigen of uw account wilt verwijderen, kunt u dit doen door de instellingen van het platform te configureren. Als alternatief kunt u altijd contact opnemen met de klantendienst op www.easytranslate.com. Uw account zal binnen een redelijke termijn na uw verzoek beëindigd worden, en vanaf die datum van beëindiging cf. artikel 23 zult u geen toegang meer hebben tot uw account.

Het bestellen van vertaaldiensten kan alleen via het platform en moet door de klant zelf worden gedaan.

4. Vertaaldiensten

Alle soorten vertaalopdrachten kunnen prima facie aan EasyTranslate geleverd worden met het doel haar vertaaldiensten te gebruiken, onder voorbehoud van de plaatselijke wetgeving, naast deze algemene voorwaarden. EasyTranslate behoudt zich het recht voor om een vertaalopdracht op willekeurige basis te weigeren.

5. Beperkingen voor gebruikers

Er zijn bepaalde gedragingen die ten strengste verboden zijn op het EasyTranslate-platform. We raden u als klant aan de volgende beperkingen zorgvuldig door te lezen. Het niet naleven van de bepalingen hierin uiteengezet kan resulteren in de beëindiging van uw toegang tot het platform en kan u ook blootstellen aan burgerlijke en/of strafrechtelijke aansprakelijkheid.

U mag niet, of u nu alleen of namens anderen handelt; (a) het EasyTranslate-platform gebruiken voor illegale, onwettige of ongeautoriseerde doeleinden; (b) iemand anders dan uzelf toegang geven tot uw account. U aanvaardt de volledige verantwoordelijkheid voor elk niet-geautoriseerd gebruik van het platform in uw naam; (c) het verstoren of onderbreken van de werking van het platform van EasyTranslate; (d) het valselijk verklaren of anderszins verkeerd voorstellen van uw connectie met een persoon of entiteit, of het uitdrukken of impliceren dat EasyTranslate u, uw platform, uw bedrijf of enige verklaring die u aflegt, onderschrijft; (e) het omzeilen van enige maatregelen die wij kunnen gebruiken voor vertaaldiensten of het beperken van de toegang tot het platform van EasyTranslate; (f) het verzenden of anderszins beschikbaar maken in verband met het platform van een virus, worm, Trojaans Paard, tijdbom, webbug, spyware, of enige andere computercode, bestand of programma dat de werking van enige hardware, software of telecommunicatieapparatuur kan beschadigen of daartoe bestemd is, of enige andere daadwerkelijk of potentieel schadelijke, storende of invasieve code of component; (g) het verzenden of anderszins beschikbaar maken in verband met het platform van documenten die in strijd zijn met de plaatselijke wetgeving, met inbegrip van intellectuele eigendomsrechten, belastingfraude, illegale wapenhandel, explosieve artikelen en stoffen, verdovende en euforische stoffen of antiwitwaspraktijken; documenten of informatie die illegaal zijn om te bezitten volgens de plaatselijke wetgeving; en/of (h) het schenden en/of overtreden van één van de gebruikersvoorwaarden.

6. Vertraging van levering

Levering etc.

EasyTranslate zal, voor zover mogelijk, overeengekomen leveringstermijnen in acht nemen, behoudens gevallen waarin EasyTranslate op input / materiaal van de klant wacht. Indien geen tijdschema is overeengekomen, wordt de opdracht uitgevoerd in een tempo dat bovendien door de omvang van de opdracht redelijk wordt geacht.

Voor producten waarbij de dienst geleverd moet worden binnen een bepaald tijdsinterval of op een bepaalde datum, wordt het tijdsinterval alleen geteld vanaf het moment dat EasyTranslate het document in het juiste en definitieve formaat heeft ontvangen.

7. Storting

In verband met het bestellen van vertaaldiensten, kan EasyTranslate een vooruitbetaling vragen of een storting op uw account bevriezen gelijk aan één of meer [bestelling(en)]. EasyTranslate kan elk verschuldigd bedrag in de gestorte gelden verrekenen.

8. Bestellingen en facturering

Als geregistreerde gebruiker bent u welkom om een online bestelling te plaatsen bij professionele vertalers die vertaaldiensten aanbieden via het platform ("bestelling"). Een gebruiker kan de bestelling betalen door gebruik te maken van het online betalingssysteem (hieronder beschreven). Als onderdeel van de bestelprocedure zal de gebruiker gevraagd worden enkele gegevens in te vullen met betrekking tot zijn bestelling ("bestelinformatie"). De door u ingevulde bestelinformatie zal automatisch aan uw respectievelijke vertaler bezorgd worden. Houd er rekening mee dat het uw plicht en verantwoordelijkheid is om uw vertaler bij elke bestelling die u via het platform plaatst, te informeren over uw vertaaltaak. Daarom moeten specifieke woordenschat en lingo-uitdrukkingen die u in de vertaaldiensten toegepast wilt zien, in de bestelinformatie vermeld worden. De klant is volledig verantwoordelijk voor de informatie die bij de opdracht wordt verstrekt, en deze moet volledig en voldoende beschreven zijn. Indien de bestelinformatie zodanig onjuist is dat de vertaler niet aan de eisen voor de vertaling kan voldoen, kan de vertaler de vertaaldiensten annuleren of de vertaaldiensten naar zijn beste vermogen voltooien.

Zodra de bestelling van de klant is bevestigd door de professionele vertaler, ontvangt u automatisch een bestelbevestiging ("bestelbevestiging"). De prijs die op het platform voor de vertaaldiensten wordt vermeld, weerspiegelt het volledige bestelbedrag ("bestelbedrag"). Het bestelbedrag bestaat uit een vergoeding aan de professionele vertaler voor de vertaaldiensten en een vergoeding aan EasyTranslate voor het aanbieden van toegang tot het platform, waardoor de vertaaldiensten mogelijk worden gemaakt. Zodra u de bestelbevestiging op uw account ontvangt, wordt het bedrag van uw bestelling in rekening gebracht voor de vertaaldiensten die u hebt geboekt. Het bestelbedrag zal betaald worden via een betalingsgateway (Stripe, zie hieronder).

Indien de klant wijzigingen of aanvullingen aanbrengt in een taak nadat een overeenkomst is gesloten, en indien deze wijzigingen en/of aanvullingen niet beperkt zijn in omvang, behoudt EasyTranslate zich het recht voor om het tijdstip van levering en/of de vergoeding te wijzigen in verband met de gewijzigde aard van de taak. EasyTranslate beslist eenzijdig of een wijziging en/of toevoeging al dan niet beperkt van omvang is. Voordat met de gewijzigde taak wordt begonnen, vraagt EasyTranslate de klant om bevestiging van de gewijzigde voorwaarden.

Indien de klant een opdracht annuleert nadat de opdracht door EasyTranslate of de professionele vertaler is aanvaard, dient de klant de volledige overeengekomen vergoeding te betalen, tenzij anders overeengekomen met EasyTranslate. EasyTranslate levert al het werk, dat reeds is uitgevoerd, aan de klant.

9. Vergoedingen en betalingen

Betalingen worden verwerkt via onze betalingsdienstaanbieder, [Stripe Payments UK Limited] ("Stripe"). Met het betalingssysteem van Stripe kunt u veilig online betalingen verzenden met verschillende betalingsmethoden, d.w.z. kredietkaarten zoals Visa, MasterCard of American Express en SEPA-overschrijvingen. Houdt u er rekening mee dat EasyTranslate geen controle heeft over en niet verbonden is met Stripe. Stripe is een onafhankelijke contractant en heeft geen arbeidsverhouding of agentschapsverhouding met EasyTranslate. EasyTranslate is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de acties of prestaties (of het gebrek daaraan) van Stripe. Het gebruik van het betalingssysteem van Stripe is op eigen risico. Het is uw verantwoordelijkheid om u te houden aan alle voorwaarden die door Stripe zijn gespecificeerd in hun gebruiksvoorwaarden en privacybeleid. U erkent dat u de risico's van het uitvoeren van transacties via het betalingssysteem van Stripe volledig op u neemt.

In het geval dat de klant niet met een creditcard kan betalen, kan EasyTranslate de klant per factuur factureren. EasyTranslate biedt standaard betalingstermijnen van veertien dagen op alle klantenfacturen.

Indien de betaling van een factuur niet op of voor de vervaldatum die op de factuur vermeld staat, ontvangen is, dan is de klant een achterstandsvergoeding en rente verschuldigd, zoals uitgegeven door het externe incassobedrijf van EasyTranslate. Zodra de kosten en rente door het externe incassobedrijf worden uitgegeven, is de klant verplicht deze kosten aan EasyTranslate te betalen, aangezien EasyTranslate deze kosten door het externe incassobedrijf wordt aangerekend en niet in staat is deze terug te draaien.

EasyTranslate zal prijzen exclusief btw publiceren voor vertaaldiensten die op het platform worden aangeboden, en als dusdanig kunnen zij onderworpen zijn aan belasting, zoals vereist of bevolen door de toepasselijke belastingwetgeving in het land waar de respectievelijke professionele vertalers verblijven. Professionele vertalers zijn als enige verantwoordelijk om zich aan de toepasselijke belastingwetgeving te houden en alle belastingen te betalen, met inbegrip van btw, toeslagen, verkoopbelastingen, goederen- en dienstenbelastingen, en andere soortgelijke gemeentelijke, staats- en federale indirecte of andere bronheffingen en persoonlijke of bedrijfsinkomstenbelastingen die worden opgelegd en geheven in verband met bestellingen van hun respectieve vertaaldiensten via het platform van EasyTranslate. Professionele vertalers verklaren en garanderen dat zij dergelijke belastingen op tijd en in overeenstemming met de toepasselijke belastingwetgeving zullen betalen. Het niet betalen van dergelijke belastingen zoals hierboven vermeld of het niet naleven van de bepalingen vermeld in de toepasselijke belastingwetgeving kan verhinderen dat dergelijke professionele vertalers hun vertaaldiensten verder kunnen aanbieden op het platform van EasyTranslate en EasyTranslate behoudt zich het recht voor om de account van de professionele vertaler te beëindigen.

De gebruikers verklaren en garanderen dat zij alle kosten en belastingen in verband met de bestelling tijdig zullen betalen. Het niet voldoen van uw betalingen in verband met een bestelling van de vertaaldiensten kan u verhinderen uw bestelling uit te voeren met het platform van EasyTranslate. EasyTranslate behoudt zich het recht voor om uw account te beëindigen als u zich niet aan de betalingsvoorwaarden houdt.

De betalingsinformatie wordt niet door EasyTranslate opgeslagen en kan niet door EasyTranslate of de professionele vertaaldienst gelezen worden. Indien de klant de betalingsgegevens wenst te wijzigen, moet de klant de nieuwe betalingsgegevens gebruiken voor alle toekomstige betalingen van het platform.

De klant ontvangt voor elke uitgevoerde transactie een ontvangstbewijs.

Het geschatte bedrag dat getoond wordt wanneer u een bestelling van vertaaldiensten doet, is gebaseerd op de door de klant ingevulde informatie.

10. Annulering van een bestelling

Klanten kunnen een bevestigde bestelling niet annuleren. Tenzij er verzachtende omstandigheden zijn, zal elk deel van de totale kosten die verschuldigd zijn aan de professionele vertaler onder de van toepassing zijnde annuleringsvoorwaarden, overgemaakt worden aan de professionele vertaler door EasyTranslate overeenkomstig de betalingsvoorwaarden.

Indien de klant een bestelling plaatst en EasyTranslate of de professionele vertaler om de een of andere reden de opdracht met de klant moet verifiëren, aanvaardt de klant dat de vertaaldiensten niet zullen beginnen zolang deze verificatie niet is uitgevoerd.

11. Privacybeleid

EasyTranslate respecteert uw privacy en zet zich in om de informatie die u met ons deelt te beschermen. Ons beleid en het soort informatie dat we verzamelen, worden beschreven in ons . Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het platform, moet u eerst het Om toegang te krijgen tot en gebruik te maken van het platform, moet u eerst het privacybeleid van EasyTranslate lezen en ermee akkoord gaan. van EasyTranslate lezen en ermee akkoord gaan.

12. Vertrouwelijkheid

EasyTranslate behandelt alle informatie en taken die zij van de klant ontvangt vertrouwelijk en legt haar onderaannemers dezelfde vertrouwensplicht op.

De klant erkent en stemt ermee in dat (i) vertrouwelijke informatie over EasyTranslate die aan de betreffende klant wordt onthuld bij de levering van een product of dienst, beschouwd moet worden als eigendom van EasyTranslate en (ii) dat deze informatie vertrouwelijk moet blijven en niet aan derden mag worden onthuld, behalve voor zover vertrouwelijke informatie volgens de toepasselijke wetgeving moet worden onthuld, op voorwaarde dat de klant in kwestie (a) EasyTranslate in de mate van het mogelijke schriftelijk in kennis stelt van de informatie die openbaar moet worden gemaakt en van de omstandigheden waarin de openbaarmaking noodzakelijk zou zijn, zodat zo vroeg mogelijk voordat de openbaarmaking moet plaatsvinden, en (b) alle redelijke voorzorgsmaatregelen neemt om de openbaarmaking te vermijden en te beperken.

EasyTranslate heeft het recht om loyaal en in het kader van de algemene marketingactiviteiten van EasyTranslate (bijv. door uw logo te gebruiken enz.) te verwijzen naar het feit dat de klant klant is van EasyTranslate, alsook om de levering te gebruiken voor marketingdoeleinden zonder de klant daarvoor een vergoeding te betalen.

13. Intellectuele eigendomsrechten

Het platform en de inhoud van het platform en alle intellectuele eigendomsrechten die daarop betrekking hebben, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, uitvindingen, handelsmerken, handelsnamen, dienstmerken, auteursrechtelijk beschermd materiaal en octrooien, al dan niet geregistreerd of in staat om geregistreerd te worden (collectief "intellectuele eigendom") zijn eigendom van en/of in licentie gegeven aan EasyTranslate.

Voor zover u ervoor kiest om feedback, commentaar of suggesties ("feedback") aan EasyTranslate te geven, behoudt EasyTranslate zich een exclusief, royaltyvrij en onherroepelijk recht voor om de feedback zonder uw voorafgaande toestemming op te nemen in de huidige of toekomstige producten, technologieën of diensten van EasyTranslate. Alle feedback wordt als niet-vertrouwelijk beschouwd. EasyTranslate behoudt zich ook het recht voor om feedback te gebruiken als marketing/promotiemateriaal zonder uw voorafgaande goedkeuring.

14. Handelsmerken en handelsnamen

"EasyTranslate" en alle merken en logo's en alle andere eigendomsidentificatoren die door EasyTranslate in verband met het platform worden gebruikt, zijn alle handelsmerken en/of handelsnamen van EasyTranslate, al dan niet gedeponeerd. Alle andere handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen en logo's die op het platform kunnen voorkomen behoren toe aan hun respectieve eigenaars. Geen enkel recht, licentie of belang op de handelsmerken van EasyTranslate en/of op de merken van derden wordt hieronder verleend, en daarom moet u het gebruik van deze merken vermijden.

15. Linken naar het EasyTranslate-platform en naar platforms van derden

We verwelkomen links naar elke pagina op ons platform. Het staat u vrij om een hypertext link naar het platform op te zetten, zolang de link geen verbinding of goedkeuring van uw platform, producten en/of diensten door EasyTranslate vermeldt of impliceert. U mag niet naar ons platform linken vanaf een platform waarvan u niet de eigenaar bent of waarvan u geen toestemming hebt om het te gebruiken.

Bepaalde links op ons platform laten onze gebruikers toe om het platform van EasyTranslate te verlaten en naar platforms of diensten te gaan die niet van EasyTranslate zijn. Die gekoppelde platforms en diensten worden uitsluitend voor uw gemak aangeboden. Deze gekoppelde platforms en diensten vallen niet onder de controle van EasyTranslate en EasyTranslate is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van dergelijke externe platforms of diensten en onderschrijft niet en is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige inhoud reclame, producten of andere informatie op of beschikbaar via dergelijke gekoppelde platforms en diensten of enige koppeling in gekoppelde platforms of dienst. Uw toegang tot, gebruik van en vertrouwen op dergelijke platforms, diensten en inhoud en uw omgang met dergelijke derde partijen zijn geheel voor uw eigen risico en rekening. EasyTranslate behoudt zich het recht voor om elke link op elk moment te beëindigen. U erkent en stemt er verder mee in dat EasyTranslate niet verantwoordelijk of aansprakelijk is, direct of indirect, voor enige schade of verlies veroorzaakt of beweerd te zijn veroorzaakt, door of in verband met het gebruik van of het vertrouwen op enige diensten, inhoud, producten of andere materialen beschikbaar op of via dergelijke gekoppelde platforms of bronnen.

16. Beschikbaarheid

De beschikbaarheid en de functionaliteit van het platform hangen af van verschillende factoren, zoals communicatienetwerken, software, hardware en de dienstverleners en contractanten van EasyTranslate. EasyTranslate garandeert of waarborgt niet dat het platform altijd zonder onderbreking of storing zal werken, of dat het gevrijwaard zal zijn van ongeoorloofde toegang of vrij van fouten zal zijn.

17. Wijzigingen aan het platform

EasyTranslate behoudt zich het recht voor dit platform op elk ogenblik zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te passen, te corrigeren, te verbeteren, andere wijzigingen aan te brengen of het tijdelijk of permanent stop te zetten. U gaat ermee akkoord en aanvaardt dat EasyTranslate niet aansprakelijk is jegens u of jegens een derde partij voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van dit platform of de inhoud die het bevat.

18. Disclaimer

EasyTranslate is uitsluitend een aanbieder van vertaaldiensten die via het platform worden aangeboden.

EasyTranslate is niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die een misleidende vertaling kan veroorzaken.

Bovendien aanvaardt EasyTranslate geen aansprakelijkheid ten gevolge van de aard of de wettigheid van de inhoud van de vertalingen.

EasyTranslate is niet verantwoordelijk voor financieel verlies geleden door de klant of een andere persoon, inclusief eigendom, als gevolg van of in verband met het gebruik van het platform, cf. secties 17 en 18.

EasyTranslate is verantwoordelijk voor de uitvoering van de overeenkomst. Dit betekent dat alle claims en klachten met betrekking tot uw vertaling aan ons gericht moeten worden, bijvoorbeeld als gevolg van vertragingen, annuleringen, faillissement, diefstal en schade aan de, evenals de naleving van nationale wetten, overheidsvoorschriften (met inbegrip van, maar niet beperkt tot de toepasselijke belastingregels en regels voor vertalingen) of andere regels met betrekking tot de vertaaldiensten, enz.

Zo garandeert EasyTranslate niet dat het platform veilig, tijdig, nauwkeurig, volledig, ononderbroken, zonder fouten, of vrij van virussen, defecten of andere schadelijke componenten of andere programmabeperkingen is of zal zijn. EasyTranslate wijst hierbij alle garanties en voorwaarden af met betrekking tot het gebruik van het platform, inclusief maar niet beperkt tot de beschikbaarheid, betrouwbaarheid, of de kwaliteit van het platform. EasyTranslate is niet verantwoordelijk voor enige fout, gebrek of vergissing met betrekking tot enige inhoud en informatie weergegeven binnen het platform.

EasyTranslate geeft geen garantie of verzekering aan u met betrekking tot het bestaan, het toepassingsgebied en de naleving zoals vereist door elke toepasselijke wet met betrekking tot dergelijke vertaaldiensten. EasyTranslate is niet verantwoordelijk en heeft geen aansprakelijkheid voor een product of dienst geleverd door een andere persoon of entiteit dan EasyTranslate. EasyTranslate draagt geen verantwoordelijkheid voor enige verbintenis met derde dienstverleners of enige dienst en/of inhoud geleverd door een derde.

Professionele vertalers zijn onafhankelijke contractanten en kunnen niet beschouwd worden als werknemers, agenten, partners of joint ventures van EasyTranslate. Professionele vertalers zullen EasyTranslate niet aan enig contract binden of trachten te binden.

19. Beperking van aansprakelijkheid

Voor zover wettelijk toegestaan is EasyTranslate niet aansprakelijk voor enige schade, hieronder begrepen maar niet beperkt tot, directe, indirecte, punitieve, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook (inclusief maar niet beperkt tot verlies van goodwill, winst of gegevens) die voortvloeit uit of verband houdt met het platform, EasyTranslate-diensten en/of uw deelname aan vertaaldiensten.

20. Overmacht

Onder geen enkele omstandigheid zal EasyTranslate verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige mislukking of vertraging in de uitvoering van haar verplichtingen hieronder voortvloeiend uit of veroorzaakt door, overmacht ("hogere krachten"), direct of indirect, krachten buiten haar controle, inclusief, maar niet beperkt tot, stakingen, werkonderbrekingen, ongevallen, oorlogshandelingen of terrorisme, civiele of militaire onlusten, nucleaire of natuurrampen of daden van God, en onderbrekingen, verlies of storingen van nutsvoorzieningen, communicatie of computer (software en hardware) diensten; met dien verstande dat EasyTranslate redelijke inspanningen zal leveren die in overeenstemming zijn met de aanvaarde praktijken in de vertaalindustrie om de prestaties te hervatten zo snel als in de gegeven omstandigheden haalbaar is.

21. Vrijwaring

U gaat ermee akkoord EasyTranslate te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen alle claims, schade, verplichtingen, verliezen, aansprakelijkheden, kosten, schulden en uitgaven die voortvloeien uit: (i) uw gebruik van het platform van EasyTranslate; (ii) uw overtreding van enige voorwaarde van deze gebruikersvoorwaarden; (iii) uw overtreding van enige rechten van derden, inclusief zonder beperking van enige intellectuele eigendomsrechten of privacyrechten van dergelijke derden in verband met uw gebruik van het platform; en/of (iv) enige schade van welke aard dan ook, hetzij direct, indirect, bijzondere of gevolgschade, die u aan enige derde kunt veroorzaken met betrekking tot uw gebruik van het platform.

22. Wijziging van de gebruikersvoorwaarden

EasyTranslate behoudt zich het recht voor om de gebruikersvoorwaarden van tijd tot tijd te wijzigen, dus gelieve deze pagina regelmatig opnieuw te bezoeken. In geval van een materiële wijziging zullen wij redelijke inspanningen leveren om een duidelijke kennisgeving op het platform te plaatsen en/of zullen wij u een e-mail sturen (voor zover u ons een e-mailadres gegeven hebt) met betrekking tot die wijziging. Indien de gebruikersvoorwaarden gewijzigd moeten worden om te voldoen aan wettelijke vereisten, kunnen de wijzigingen onmiddellijk van kracht worden, of zoals de wet het voorschrijft en zonder voorafgaande kennisgeving.

23. Beëindiging

U kunt uw EasyTranslate-account op elk moment annuleren. Als u voor een abonnement gekozen hebt, houd er dan rekening mee dat er een opzegtermijn van 30 dagen is (tegen het einde van de termijn).

Elke termijn wordt automatisch verlengd voor een volgende periode van dezelfde lengte als de aanvankelijke termijn, tenzij een van de partijen de andere ten minste (30) dagen voor het verstrijken van de huidige termijn schriftelijk op de hoogte stelt van de beëindiging.

EasyTranslate kan uw abonnement beëindigen met een opzegtermijn van 30 dagen (tegen het einde van de maand).

EasyTranslate behoudt zich het recht voor om uw toegang tot het platform te blokkeren en/of uw toegang tot het platform tijdelijk of permanent te beperken, naar eigen goeddunken, naast alle andere rechtsmiddelen die EasyTranslate ter beschikking staan onder elke toepasselijke wet. Dergelijke acties door EasyTranslate kunnen worden ondernomen, bijvoorbeeld, indien EasyTranslate van mening is dat u de gebruikersvoorwaarden op enigerlei wijze hebt geschonden. Bovendien kan EasyTranslate op elk ogenblik, naar eigen goeddunken, de werking van het Platform of een deel ervan tijdelijk, of permanent stopzetten, zonder enige voorafgaande kennisgeving. U gaat ermee akkoord en erkent dat EasyTranslate geen enkele verantwoordelijkheid op zich neemt met betrekking tot, of in verband met de beëindiging van de werking van het platform en het verlies van gegevens. De bepalingen van deze gebruikersvoorwaarden blijven van kracht na beëindiging van deze gebruikersvoorwaarden.

24. Advertenties

EasyTranslate kan advertenties van derden aanvaarden. Houdt u er rekening mee dat EasyTranslate geen garanties of verklaringen geeft met betrekking tot dergelijke advertenties, wanneer EasyTranslate controle heeft over dergelijke advertenties. Alle informatie in dergelijke advertenties is uitsluitend eigendom van de adverteerders. EasyTranslate zal niet aansprakelijk zijn voor enige schade of verlies die u lijdt als resultaat van of in verband met dergelijke advertenties.

25. Recht en bevoegdheid

De gebruikersvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd volgens de Deense wet. Elk geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van het platform en/of de diensten van EasyTranslate zal worden beslecht door de stadsrechtbank van Kopenhagen (in het Deens: Københavns Byret) in overeenstemming met de Deense wet.

Indien een bevoegde rechtbank oordeelt dat een bepaling van deze gebruikersvoorwaarden onwettig, ongeldig of onafdwingbaar is, dan kan die bepaling door die rechtbank gewijzigd worden overeenkomstig de wet die uitvoering geeft aan de bedoeling van de partijen, en zo gewijzigd ten uitvoer worden gelegd. Alle andere bepalingen en voorwaarden van deze gebruikersvoorwaarden blijven volledig van kracht en zullen worden geïnterpreteerd in overeenstemming met de gewijzigde bepaling.

EasyTranslate behoudt zich het recht voor om de rechten onder deze gebruikersvoorwaarden zonder beperking of kennisgeving toe te wijzen of over te dragen.

26. Voor informatie, vragen of melding van fouten kunt u contact opnemen met:

Als u vragen heeft over de gebruiksvoorwaarden, kunt u altijd contact opnemen met de klantendienst via en wij zullen ons best doen om u binnen een redelijke termijn te antwoorden.

27. Informatie over klachten

Klanten die niet tevreden zijn over de diensten van EasyTranslate, kunnen altijd contact opnemen met de klantendienst op www.easytranslate.com. De klacht moet een gedetailleerde uiteenzetting van het misnoegen bevatten. EasyTranslate zal binnen een redelijke termijn contact opnemen met de klant.

Indien EasyTranslate van mening is dat een klacht gegrond is, zal EasyTranslate voor zover mogelijk aan de klacht tegemoet komen en de verleende dienst wijzigen.

Na correcte correctie en/of vervanging kan de klant geen aanspraak maken op andere verhaalsmogelijkheden wegens verzuim. Evenredige prijsvermindering wordt alleen verleend in geval van materiële gebreken die EasyTranslate niet heeft willen herstellen en/of vervangen.

Indiening van een klacht ontheft de klant in geen geval van zijn betalingsverplichting.

Dit is een vertaling van onze oorspronkelijke algemene voorwaarden, die in het Engels is en die de officiële wettelijk bindende versie is. Bekijk de voorwaarden hier.

Laatste update 7 april 2021