Brugerbetingelser

Introduktion

EasyTranslate A/S (“EasyTranslate”, “vi” eller “os”) er en tjenesteudbyder, der faciliterer alle serviceydelser i forbindelse med oversættelser, tilgængelige på www.easytranslate.com (i det følgende "platformen"). EasyTranslate tilbyder et online-fællesskab til professionelle udbydere af oversættelser og kunder for at facilitere oversættelser fra hele verden. Platformen er designet til, at professionelle udbydere af oversættelser kan tilbyde serviceydelser i forbindelse med oversættelser (“professionelle oversættelsesudbyder(e)”), og så virksomheder (“kunde(r)”) har mulighed for at få udført oversættelsesarbejde på deres vegne. Uanset om du er en professionel oversættelsesudbyder eller en kunde (“bruger” eller “dig”), gælder disse brugerbetingelser for alle brugere af platformen.

1. Accept af brugerbetingelser

Når du opretter en ny bruger, eller når du bestiller en oversættelse via vores hjemmeside og samtidig accepterer vores vilkår og betingelser ved at sætte kryds i et afkrydsningsfelt i et flow eller ved at logge ind på, oprette forbindelse til, få adgang til eller bruge platformen, anerkender du at du har læst og forstået følgende brugerbetingelser. Når du opretter din egen bruger på platformen, accepterer du at være bundet af brugerbetingelserne og overholde alle gældende love og regler vedrørende din brug af platformen. For at oprette en bruger på platformen skal du have den juridiske myndighed til at indgå i disse brugerbetingelser og til at indgå en bindende aftale i henhold til enhver gældende lov og eje et gyldigt kreditkort og en gyldig e-mailadresse. HVIS DU IKKE ERKLÆRER DIG ENIG I OG ACCEPTERER BRUGERBETINGELSERNE, MÅ DU IKKE LOGGE IND, OPRETTE FORBINDELSE TIL, TILGÅ ELLER BRUGE PLATFORMEN SOM BRUGER PÅ NOGEN MÅDE.

2. Hvad er EasyTranslate?

EasyTranslate er et Translation Management Software, hvor du kan administrere dine oversættelser, og samtidig er EasyTranslate også et koncept til facilitering af oversættelser, der muliggør og faciliterer, at mange forskellige filer kan blive oversat af professionelle oversættelsesudbydere på en hurtig og omkostningseffektiv måde. Via platformen gør EasyTranslate det muligt for professionelle oversættelsesudbydere at tilbyde kunder deres oversættelsesservice, og EasyTranslate gør det muligt for kunder at indlevere oversættelsesopgaver på platformen.

EasyTranslate ønsker at give dig den bedste oplevelse, mens du bruger platformen. Derfor faciliterer, kontrollerer og garanterer vi leveringen af serviceydelserne til kunderne. Vi indgår formelt kontrakten med kunderne. Vores professionelle oversættelsesudbydere er formelt og juridisk underleverandører, der udfører deres egne virksomheder i deres eget navn, for deres egen regning og for deres egen risiko. Vores professionelle oversættelsesudbydere bærer den økonomiske risiko forbundet med at drive denne forretning. EasyTranslate og de professionelle oversættelsesudbydere er ikke i et underordnet forhold til hinanden, og de professionelle oversættelsesudbydere fungerer således som uafhængigt agerende tredjeparter (freelancere), der leverer deres serviceydelser til EasyTranslate. EasyTranslate leverer og garanterer formelt leveringen af produktet til kunderne.

EasyTranslate er udbyderen af online-platformen og formelt leverandør af serviceydelserne. Brugerne har eneansvaret og det endelige ansvar for overholdelse af al lovgivning, regler (herunder uden begrænsning de gældende skatteregler og oversættelsesbestemmelser) eller andre forpligtelser i forbindelse med oversættelsesservice. EasyTranslate påtager sig intet ansvar for tab, skader, omkostninger eller udgifter, du måtte lide eller pådrage dig som følge af eller i forbindelse med faciliteringen af de serviceydelser, der udføres af en professionel oversættelsesudbyder. EasyTranslate påtager sig heller ikke noget ansvar på grund af arten eller lovligheden af indholdet af dokumenterne.

Da EasyTranslate leverer den digitale infrastruktur - platformen - er EasyTranslate i stand til at sikre, godkende og garantere, at kunden og den professionelle oversættelsesudbyder opfylder kontrakten. Enhver henvisning til, at en professionel oversættelsesudbyder er "certificeret", skal udelukkende betyde, at EasyTranslate har verificeret identiteten, og at den professionelle oversættelsesudbyder og prima facie har evnen til at oversætte inden for de sprog, han/hun udbyder.

3. Brug af EasyTranslates Translation Management Software.

Nogle af vores serviceydelser faktureres på abonnementsbasis i tillæg til transaktionsgebyrerne for den oversættelsesservice, du har bestilt. Abonnementsgebyret faktureres forud i overensstemmelse med det accepterede tilbud. Der genereres en faktura, der indeholder betalingsoplysninger og betalingsfrist. Disse fakturaer sendes til en e-mail, du har valgt, og føjes også til din konto hos EasyTranslate. Du kan annullere din konto hos EasyTranslate når som helst med 30 dages opsigelsesvarsel (ved udløbet af en periode). Hver periode fornyes automatisk i en efterfølgende periode af samme længde som den oprindelige periode, medmindre en af parterne giver den anden skriftlige meddelelse om opsigelsen mindst (30) dage inden udløbet af den nuværende periode.

for alle oplysninger om abonnementer.

Med henblik på at teste vores Translation Management Software tilbyder EasyTranslate en gratis prøveperiode. I den gratis prøveperiode er du underlagt begrænset adgang, men du er i stand til at bruge maskinoversættelse. Når du bruger maskinoversættelse, skal vi bemærke, at du er underlagt fair brug. Det bør kun bruges til testformål.

For at komme ind og bruge de tjenester, der leveres af platformen, skal du registrere dig og oprette en brugerkonto (“brugerkonto”). Registreringen er gratis, selvom adgang til platformen muligvis kun tillades via et abonnement ud over transaktionsgebyrerne. [For alle prisoplysninger henvises til vores ). Registrering kan ske ved at udfylde en online registreringsformular, der er tilgængelig på platformen. Du modtager en bekræftelse via e-mail, når din brugerkonto er oprettet. En brugerkonto er en personlig konto, og det er ikke muligt at have mere end en aktiv brugerkonto hos EasyTranslate. Alle brugere kan bestille oversættelsesservice, når deres brugerkonto er blevet aktiveret. Registreringen er i overensstemmelse med forordning (EU) 2016/679 (Den generelle databeskyttelsesforordning/GDPR). Du kan altid finde vores fortrolighedspolitik her.

Når kunder søger, afgiver og accepterer en ordre, indgår de en kontrakt direkte med EasyTranslate. EasyTranslate er den kontraherende part i kontraktforholdet med kunden, men leverer produktet via professionelle oversættelsesudbydere som underleverandører.

Du skal give nøjagtige og fuldstændige oplysninger, når du opretter en konto på platformen, og du accepterer ikke at give en urigtig gengivelse af din identitet eller dine kontooplysninger. Du accepterer at holde dine kontooplysninger opdaterede og nøjagtige. Ellers kan EasyTranslate ikke levere platformens serviceydelser til dig.

Du må ikke overdrage eller overføre dine rettigheder eller delegere dine pligter i henhold til kontoen, inklusive disse brugerbetingelser, uden forudgående skriftligt samtykke fra EasyTranslate. Du skal straks underrette os om enhver uautoriseret brug af din konto eller andre sikkerhedsbrud. EasyTranslate er ikke ansvarlig for nogen form for tab eller skader, der skyldes din manglende overholdelse af disse brugerbetingelser.

Hvis du enten vil ændre dine kontooplysninger eller din adgangskode eller slette og fjerne din konto, kan du gøre det ved at konfigurere platformens indstillinger. Alternativt er du altid velkommen til at kontakte kundeservice på www.easytranslate.com. Din konto vil blive lukket inden for rimelig tid efter din anmodning, og fra denne opsigelsesdato, jf. afsnit 23, vil du ikke længere kunne få adgang til din konto.

Bestilling af oversættelsesservice kan kun ske via platformen og skal udføres af kunden selv.

4. Oversættelsesservice

Alle typer oversættelsesopgaver kan prima facie leveres til EasyTranslate med det formål at gøre bruge af deres oversættelsesservices, underlagt lokal lovgivning ud over disse vilkår og betingelser. EasyTranslate forbeholder sig ret til at afvise en oversættelsesopgave på et skønsmæssigt grundlag.

5. Brugerbegrænsninger

Der er visse typer adfærd, der er strengt forbudt på EasyTranslates platform. Vi anbefaler, at du som kunde læser følgende begrænsninger nøje igennem. Manglende overholdelse af bestemmelserne heri kan resultere i ophør af din adgang til platformen og kan også pålægge dig civilretligt og/eller strafferetligt ansvar.

Du må ikke, uanset om du handler alene eller på vegne af andre; (a) bruge EasyTranslates platform til illegale, ulovlige eller uautoriserede formål; (b) give adgang til din konto til andre end dig selv. Du accepterer det fulde ansvar for enhver uautoriseret brug af platformen på dine vegne; (c) blande dig i eller forstyrre driften af EasyTranslates platform; (d) fejlagtigt angive eller på anden måde give en urigtig gengivelse af din tilknytning til nogen person eller enhed eller udtrykke eller antyde, at EasyTranslate støtter dig, din platform, din virksomhed eller ethvert udsagn, du afgiver; (e) omgå eventuelle foranstaltninger, vi måtte bruge til oversættelsesservice, eller begrænse adgangen til EasyTranslates platform; (f) overføre eller på anden måde i forbindelse med platformen tilgængeliggøre nogen virus, orm, trojansk hest, tidsbombe, webfejl, spyware eller enhver anden computerkode, fil eller program, der kan være eller er beregnet til at skade driften af enhver hardware, software eller telekommunikationsudstyr eller enhver anden faktisk eller potentielt skadelig, forstyrrende eller invasiv kode eller komponent; (g) overføre eller på anden måde i forbindelse med platformen tilgængeliggøre nogen form for dokumenter, der er i strid med lokal lovgivning, herunder intellektuel ejendomsret, skattesvig, ulovlig våbenhandel, eksplosive genstande og stoffer, narkotika og euforiske stoffer eller anti-hvidvaskning af penge; dokumenter eller oplysninger, der er ulovlige at have i henhold til lokal lovgivning; og/eller (h) overtræde og/eller bryde nogle af brugerbetingelserne.

6. Forsinket levering

Levering mv.

EasyTranslate skal så vidt muligt overholde aftalte leveringsfrister med forbehold af tilfælde, hvor EasyTranslate afventer input/materiale fra kunden. Hvis der ikke er aftalt nogen tidsramme, skal opgaven udføres inden for den tidsramme, der anses for rimelig i forhold til opgavens omfang.

For produkter, hvor servicen skal leveres inden for et bestemt tidsinterval eller på en bestemt dato, tælles tidsintervallet kun fra det tidspunkt, hvor EasyTranslate har modtaget dokumentet i det korrekte og endelige format.

7. Depositum

I forbindelse med bestilling af oversættelsesservice kan EasyTranslate anmode om en forudbetaling eller fryse et depositum på din konto svarende til en eller flere [ordre(r)]. EasyTranslate kan modregne ethvert forfaldent beløb i de deponerede midler.

8. Ordrer og faktureringsordninger

Som registreret bruger er du velkommen til at afgive en onlineordre hos professionelle oversættelsesudbydere, der tilbyder oversættelsesservice via platformen ("ordre"). En bruger kan betale for ordren ved hjælp af online betalingssystemet (beskrevet nedenfor). Som en del af ordreprocessen bliver brugeren bedt om at udfylde nogle oplysninger om hans/hendes ordre ("ordreoplysninger"). De ordreoplysninger, du har udfyldt, leveres automatisk til din respektive professionelle oversættelsesudbyder. Bemærk, at ved hver ordre, du afgiver via platformen, er det din forpligtelse og dit ansvar at informere din professionelle oversættelsesudbyder om din oversættelsesopgave. Derfor skal specielt ordforråd og termer, du ønsker anvendt i oversættelsesopgaverne, nævnes i ordreoplysningerne. Kunden er fuldt ud ansvarlig for de oplysninger, der leveres med opgaven, og disse skal være udtømmende og tilstrækkeligt beskrevet. I tilfælde af at ordreoplysningerne er unøjagtige i en sådan grad, at den professionelle oversættelsesudbyder ikke kan opfylde kravene til oversættelsen, kan den professionelle oversættelsesudbyder annullere oversættelsesservicen eller gennemføre oversættelsesservicen efter hans/hendes bedste evne.

Når kundens ordre er bekræftet af den professionelle oversættelsesudbyder, modtager du automatisk en ordrebekræftelse ("ordrebekræftelse"). Prisen, der angives på platformen for oversættelsesservicen, afspejler det fulde ordrebeløb ("ordrebeløb"). Ordrebeløbet består af et honorar til den professionelle oversættelsesudbyder for oversættelsesservicen og et gebyr til EasyTranslate for at tilbyde adgang til platformen, der faciliterer oversættelsesservicen. Når du har modtaget ordrebekræftelsen på din konto, vil du blive opkrævet ordrebeløbet for den bestilte oversættelsesservice. Ordrebeløbet betales via en betalingsgateway (Stripe, jf. nedenfor).

Hvis kunden foretager ændringer eller tilføjelser til en opgave, efter en aftale er indgået, og hvis disse ændringer og/eller tilføjelser ikke er begrænsede i omfang, forbeholder EasyTranslate sig ret til at ændre leveringstidspunktet og/eller prisen efter, hvordan opgaven er blevet ændret. EasyTranslate kan ensidigt beslutte, om en ændring og/eller tilføjelse er begrænset i omfang eller ej. Inden den ændrede opgave startes, skal EasyTranslate indhente kundens bekræftelse af de ændrede vilkår. Hvis kunden annullerer en opgave, efter at opgaven er accepteret af EasyTranslate eller den professionelle oversættelsesudbyder, skal kunden betale hele det aftalte gebyr, medmindre andet er aftalt med EasyTranslate. EasyTranslate skal levere alt arbejde, der allerede er udført, til kunden.

9. Gebyrer og betalinger

Betalinger behandles via vores betalingstjenesteudbyder, [Stripe Payments UK Limited] ("Stripe"). Stripes betalingssystem giver dig mulighed for at sende betalinger sikkert online ved hjælp af en række forskellige betalingsmetoder, dvs. kreditkort såsom Visa-kort, MasterCard eller American Express og SEPA-overførsler. Bemærk, at EasyTranslate ikke kontrollerer og ikke er tilknyttet Stripe. Stripe er en uafhængig kontrahent og har intet ansættelses- eller agenturforhold med EasyTranslate. EasyTranslate er på ingen måde ansvarlig for Stripes handlinger eller ydeevne (eller mangel derpå). Brugen af Stripes betalingssystem sker på egen risiko. Det er dit ansvar at overholde alle de vilkår, der er specificeret af Stripe i deres brugsbetingelser og fortrolighedspolitikker. Du anerkender, at du fuldt ud påtager dig risikoen ved at gennemføre transaktioner via Stripes betalingssystem.

I tilfælde af at kunden ikke er i stand til at betale med kreditkort, kan EasyTranslate fakturere kunden via faktura. EasyTranslate yder standard betalingsbetingelser på fjorten dage på alle kundefakturaer.

Hvis betaling for en faktura ikke modtages på eller inden forfaldsdatoen, der er angivet på fakturaen, er kunden forpligtet til at betale rykkergebyrer og renter, som udstedt af EasyTranslates tredjeparts-inddrivelsesvirksomhed. Når gebyrer og renter er udstedt af tredjeparts-inddrivelsesvirksomheden er kunden forpligtet til at betale disse gebyrer til EasyTranslate, da EasyTranslate opkræves disse gebyrer af tredjeparts-inddrivelsesvirksomheden og ikke er i stand til at omgøre dem.

EasyTranslate angiver priser ekskl. moms for oversættelsesservices, der tilbydes på platformen, og de kan være underlagt beskatning, som krævet eller beordret af gældende skattelovgivning i det land, hvor de respektive professionelle oversættelsesudbydere er bosiddende. Professionelle oversættelsesudbydere er eneansvarlige for at overholde den gældende skattelovgivning og betale eventuelle skatter inklusive moms, afgifter, salgsskat, skat på varer og tjenesteydelser, og anden lignende kommunal, statslig og føderal indirekte skat eller anden kildeskat og personlig eller virksomhedsskat pålagt og opkrævet i forbindelse med ordrer i forbindelse med deres respektive oversættelsesservices via EasyTranslates platform. Professionelle oversættelsesudbydere erklærer og garanterer, at de betaler sådanne skatter i tide og i overensstemmelse med gældende skatteregler. Manglende betaling af sådanne skatter som nævnt ovenfor eller manglende overholdelse af bestemmelser, der er specificeret i gældende skattelovgivning, kan forhindre sådanne professionelle oversættelsesudbydere i at fortsætte med at tilbyde deres oversættelsesservices på EasyTranslates platform, og EasyTranslate forbeholder sig ret til at lukke den professionelle oversættelsesudbyders konto.

Brugere erklærer og garanterer, at de betaler alle gebyrer og skatter, der opstår i forbindelse med ordren rettidigt. Manglende afvikling af dine betalinger i forbindelse med en ordre på oversættelsesservices kan forhindre dig i at få udført din ordre på EasyTranslates platform. EasyTranslate forbeholder sig retten til at opsige din konto, hvis du ikke overholder betalingsbetingelserne.

Betalingsoplysninger lagres ikke af EasyTranslate og kan ikke læses af EasyTranslate eller den professionelle oversættelsesudbyder. Hvis kunden ønsker at ændre betalingsoplysningerne, skal kunden bruge nye betalingsoplysninger til fremtidige betalinger fra platformen.

Kunden modtager en kvittering for hver foretaget transaktion.

Det anslåede beløb, der vises ved bestilling af oversættelsesservices, er baseret på kundernes udfyldte oplysninger.

10. Annullering af en ordre

Kunder kan ikke annullere en bekræftet ordre. Medmindre der foreligger formildende omstændigheder, vil en del af det samlede honorar, der skyldes til den professionelle oversættelsesudbyder i henhold til den gældende annulleringspolitik, blive overført til den professionelle oversættelsesudbyder af EasyTranslate i henhold til betalingsbetingelserne.

Hvis kunden afgiver en ordre, og EasyTranslate eller den professionelle oversættelsesudbyder har behov for at verificere opgaven med kunden af en eller anden grund, accepterer kunden, at oversættelsesservices ikke begynder, før en sådan verificering er på plads.

11. Privatlivspolitik

EasyTranslate respekterer dit privatliv og er forpligtet til at beskytte de oplysninger, du deler med os. Vores politik og den type information, vi indsamler, er beskrevet i vores . For at få adgang til og bruge platformen skal du først læse og acceptere EasyTranslates .

12. Fortrolighed

EasyTranslate behandler alle oplysninger og opgaver modtaget fra kunden som fortrolige og pålægger sine underleverandører den samme forpligtelse til fortrolighed.

Kunden anerkender og accepterer, at (i) fortrolige oplysninger om EasyTranslate videregivet til den pågældende kunde ved leveringen af et produkt eller en tjeneste skal betragtes som EasyTranslates ejendom, og accepterer at (ii) holde sådanne oplysninger fortrolige og ikke videregive dem til nogle tredjeparter, undtagen i det omfang fortrolige oplysninger skal videregives i henhold til gældende lov, forudsat at den pågældende kunde (a) så vidt muligt informerer EasyTranslate skriftligt om de oplysninger, der skal videregives, og omstændighederne, hvori videregivelsen påstås at være nødvendig, så tidligt som muligt inden sådan offentliggørelse skal ske, og (b) tager alle rimelige forholdsregler for at undgå og begrænse videregivelsen.

EasyTranslate er berettiget til loyalt og som en del af EasyTranslates generelle markedsføringsaktiviteter (f.eks. ved at bruge dit logo osv.) at henvise til det faktum, at kunden er kunde hos EasyTranslate samt at bruge leveringen til markedsføringsformål uden at betale gebyrer til kunden.

13. Intellektuelle ejendomsrettigheder

Platformen og indholdet af platformen og alle intellektuelle ejendomsrettigheder i forbindelse hermed, herunder, men ikke begrænset til, opfindelser, varemærker, handelsnavne, servicemærker, ophavsretligt beskyttede materialer og patenter, uanset om de er registreret eller kan registreres eller ej ( kollektivt "intellektuel ejendom") ejes af og/eller er licenseret til EasyTranslate.

I det omfang du kan vælge at give feedback, kommentarer eller forslag ("feedback") til EasyTranslate, forbeholder EasyTranslate sig en eksklusiv, royaltyfri og uigenkaldelig ret til at inkorporere feedback i nogle af EasyTranslates nuværende eller fremtidige produkter, teknologier eller services uden din forudgående godkendelse. Al feedback anses for at være ikke-fortrolig. EasyTranslate forbeholder sig også ret til at bruge enhver feedback som marketing/reklamemateriale uden din forudgående godkendelse.

14. Varemærker og handelsnavne

”EasyTranslate” og alle mærker og logoer og alle andre beskyttede identifikatorer, der bruges af EasyTranslate i forbindelse med platformen, er alle varemærker og/eller handelsnavne tilhørende EasyTranslate, uanset om de er registreret. Alle andre varemærker, servicemærker, handelsnavne og logoer, der eventuelt vises på platformen, tilhører deres respektive ejere. Ingen rettighed, licens eller interesse i eller til EasyTranslates varemærker og/eller tredjepartsmærker gives i denne forbindelse, og derfor skal du undgå at bruge nogle af disse mærker.

15. Link til EasyTranslates platform og links til tredjepartsplatforme

Vi glæder os over links til enhver side på vores platform. Du kan frit oprette et hypertekstlink til platformen, så længe linket ikke angiver eller indebærer nogen forbindelse til eller godkendelse af din platform, dine produkter og/eller tjenester fra EasyTranslates side. Du må ikke linke til vores platform fra en platform, som du ikke ejer eller har tilladelse til at bruge.

Visse links, der findes på vores platform, tillader vores brugere at forlade EasyTranslates platform og gå ind på platforme eller tjenester, der ikke tilhører EasyTranslate. Disse forbundne platforme og tjenester leveres udelukkende som en bekvemmelighed for dig. Disse forbundne platforme og tjenester kontrolleres ikke af EasyTranslate, og EasyTranslate er ikke ansvarlig for tilgængeligheden af sådanne eksterne platforme eller tjenester og støtter ikke og er ikke ansvarlig for indholdsannoncering, produkter eller anden information, der er på eller tilgængelig fra sådanne forbundne platforme og tjenester eller noget link, der findes på disse forbundne platforme eller tjenester. Din adgang til, brug af og tillid til sådanne platforme, tjenester og indhold og dine forretninger med sådanne tredjeparter er på din egen risiko og bekostning. EasyTranslate forbeholder sig ret til at lukke ethvert link til enhver tid. Du anerkender og accepterer endvidere, at EasyTranslate ikke er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller opstået i forbindelse med brug eller afhængighed af nogen form for tjenester, indhold, produkter eller andet tilgængeligt materiale på eller gennem sådanne forbundne platforme eller ressourcer.

16. Tilgængelighed

Platformens tilgængelighed og funktionalitet afhænger af forskellige faktorer, såsom kommunikationsnetværk, software, hardware og EasyTranslates serviceudbydere og leverandører. EasyTranslate garanterer ikke, at platformen altid fungerer uden forstyrrelse eller afbrydelse, eller at den er immun over for uautoriseret adgang eller fejlfri.

17. Ændringer af platformen

EasyTranslate forbeholder sig ret til at modificere, ændre, rette, forbedre, forandre eller afbryde, midlertidigt eller permanent, denne platform uden varsel til enhver tid. Du erklærer dig enig i og accepterer, at EasyTranslate ikke er ansvarlig over for dig eller nogen tredjepart for nogen form for ændring, suspendering eller ophør af denne platform eller det indhold, der er inkluderet deri.

18. Ansvarsfraskrivelse

EasyTranslate er udelukkende en udbyder af oversættelsesservices, der tilbydes via platformen.

EasyTranslate hæfter ikke for direkte eller indirekte skade, som en vildledende oversættelse kan medføre.

Desuden påtager EasyTranslate sig intet ansvar som følge af arten eller lovligheden af indholdet af oversættelserne.

EasyTranslate er ikke ansvarlig for noget økonomisk tab, som kunden eller nogen anden person pådrager sig, herunder ejendom, som følge af eller i forbindelse med brugen af platformen, jf. afsnit 17 og 18.

EasyTranslate er ansvarlig for opfyldelsen af aftalen. Dette betyder, at alle krav og klager vedrørende din oversættelse skal rettes til os, for eksempel som et resultat af forsinkelser, aflysninger, konkurs, tyveri og skade på, samt overholdelse af nationale love, offentlige regler (herunder, uden begrænsning til de gældende skatteregler og oversættelsesregler) eller andre regler relateret til disse oversættelsesservices osv.

Således garanterer EasyTranslate ikke, at platformen er eller vil være sikker, rettidig, nøjagtig, komplet, uafbrudt uden fejl eller fri for vira, defekter eller andre skadelige komponenter eller andre programbegrænsninger. EasyTranslate frasiger sig hermed alle garantier og forhold vedrørende brugen af platformen, inklusive men ikke begrænset til tilgængeligheden, pålideligheden eller kvaliteten af platformen. EasyTranslate er ikke ansvarlig for nogle fejl, defekter eller mangler relateret til indhold og information, der vises på platformen.

EasyTranslate giver ingen garanti eller forsikring over for dig med hensyn til eksistensen, omfanget og overholdelsen som krævet af gældende lovgivning med hensyn til sådanne oversættelsesservices. EasyTranslate har intet ansvar for noget produkt eller en serviceydelse, der leveres af nogen anden person eller enhed end EasyTranslate. EasyTranslate bærer intet ansvar for noget engagement med tredjeparts serviceudbydere eller nogen form for service og/eller indhold leveret af en tredjepart.

Professionelle oversættelsesudbydere er uafhængige kontrahenter og betragtes ikke som ansatte, agenter, partnere eller joint ventures hos EasyTranslate. Professionelle oversættelsesudbydere må ikke binde eller forsøge at binde EasyTranslate til nogen kontrakt.

19. Ansvarsbegrænsning

I det maksimale lovligt tilladte omfang er EasyTranslate ikke ansvarlig for skader, herunder, men ikke begrænset til, direkte, indirekte, af straffende karakter, tilfældige eller følgeskader af nogen art (herunder uden begrænsning til tab af goodwill, fortjeneste eller data) som følge af eller stammende fra eller relateret til platformen, EasyTranslates serviceydelser og/eller din deltagelse i enhver oversættelsesservice.

20. Force Majeure

Under ingen omstændigheder skal EasyTranslate være ansvarlig for nogen fejl eller forsinkelse i udførelsen af sine forpligtelser som følge af eller forårsaget af force majeure ("større kræfter"), direkte eller indirekte, kræfter uden for deres kontrol, herunder uden begrænsning , strejker, arbejdsstop, ulykker, krigshandlinger eller terrorisme, civile eller militære forstyrrelser, nukleare eller naturlige katastrofer eller guddommelige handlinger og afbrydelser, tab eller funktionsfejl i forsyningsselskaber, kommunikation eller computertjenester (software og hardware); det skal forstås sådan, at EasyTranslate skal bruge en rimelig indsats, der er i overensstemmelse med accepteret praksis i oversættelsesbranchen, for at genoptage opfyldelsen af opgaverne så hurtigt som muligt under omstændighederne.

21. Skadesløsholdelse

Du accepterer at forsvare, skadesløsholde og holde EasyTranslate uskadt fra og mod ethvert krav, skader, forpligtelser, tab, ansvar, omkostninger, gæld og udgifter som følge af: (i) din brug af EasyTranslates platform; (ii) din overtrædelse af et vilkår i disse brugerbetingelser; (iii) din krænkelse af tredjeparts rettigheder, herunder uden begrænsning til intellektuel ejendomsret eller privatlivsret for sådan tredjepart i forbindelse med din brug af platformen; og/eller (iv) enhver skade af enhver art, uanset om den er direkte, indirekte, speciel eller en følgeskade, du kan forårsage over for enhver tredjepart i forhold til din brug af platformen.

22. Ændringer af brugerbetingelser

EasyTranslate forbeholder sig ret til at ændre brugerbetingelserne fra tid til anden, så besøg denne side ofte. I tilfælde af væsentlig ændring vil vi gøre en rimelig indsats for at skrive en klar meddelelse på platformen og/eller sende dig en e-mail (i det omfang du har givet os en e-mailadresse) vedrørende en sådan ændring. I tilfælde af, at brugerbetingelserne skal ændres for at overholde eventuelle retlige krav, kan ændringerne træde i kraft straks eller som krævet af loven og uden noget forudgående varsel.

23. Ophør

Du kan til enhver tid annullere din konto hos EasyTranslate. Hvis du har valgt et abonnement, skal du være opmærksom på, at der er 30 dages opsigelsesvarsel (ved udløbet af løbetiden).

Hver periode fornyes automatisk med en efterfølgende periode af samme længde som den oprindelige periode, medmindre en af parterne giver den anden skriftlige meddelelse om opsigelsen mindst (30) dage inden udløbet af den nuværende periode.

EasyTranslate kan opsige dit abonnement med 30 dages varsel (inden udgangen af måneden).

EasyTranslate forbeholder sig ret til at blokere din adgang til platformen og/eller midlertidigt eller permanent begrænse din adgang til platformen efter eget skøn ud over eventuelle andre retsmidler, der kan være tilgængelige for EasyTranslate i henhold til gældende lov. Sådanne handlinger kan f.eks. tages i anvendelse af EasyTranslate, hvis EasyTranslate skønner, at du har overtrådt brugerbetingelserne på nogen måde. Derudover kan EasyTranslate til enhver tid, efter eget skøn, ophøre med driften af platformen eller enhver del deraf, midlertidigt eller permanent uden at give noget forudgående varsel. Du accepterer og anerkender, at EasyTranslate ikke påtager sig noget ansvar med hensyn til eller i forbindelse med ophøret af platformens drift og eventuelle tab af data. Bestemmelserne i disse brugerbetingelser overlever ophævelsen af disse brugerbetingelser.

24. Annoncer

EasyTranslate kan acceptere reklamer fra tredjeparter. Vær opmærksom på, at EasyTranslate ikke giver nogen form for garantier for sådanne reklamer, når EasyTranslate har kontrol over sådanne reklamer. Alle oplysninger indeholdt i sådanne reklamer tilhører udelukkende annoncørerne. EasyTranslate er ikke ansvarlig for skader eller tab, du pådrager dig som følge af eller i forbindelse med sådanne reklamer.

25. Lovvalg og jurisdiktion

Brugerbetingelserne er underlagt og skal fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Enhver tvist, der opstår på grund af eller relateret til din brug af EasyTranslates platform og/eller serviceydelser, skal afgøres af byretten i København (på dansk: Københavns Byret) i overensstemmelse med dansk lovgivning.

Hvis en bestemmelse i disse brugerbetingelser af en domstol med kompetent jurisdiktion anses for at være ulovlig, ugyldig eller for ikke at kunne håndhæves, kan en sådan bestemmelse ændres af en sådan domstol i overensstemmelse med loven med virkning for parternes hensigt og håndhæves som ændret. Alle andre vilkår og betingelser i disse brugerbetingelser har fortsat fuld gyldighed og skal fortolkes i overensstemmelse med den ændrede bestemmelse.

EasyTranslate forbeholder sig ret til at tildele eller overføre rettighederne under disse brugerbetingelser uden begrænsning eller underretning.

26. For yderligere oplysninger, spørgsmål eller meddelelse om fejl, bedes du kontakte:

Hvis du har spørgsmål vedrørende brugerbetingelserne, er du altid velkommen til at kontakte kundeservice via , og vi bestræber os på at svare inden for en rimelig tid.

27. Oplysninger om klager

Kunder, der ikke er tilfredse med EasyTranslates serviceydelser, er altid velkomne til at kontakte kundeservice på www.easytranslate.com. Klagen skal indeholde en detaljeret forklaring på utilfredsheden. EasyTranslate vender tilbage til kunden inden for rimelig tid.

Hvis EasyTranslate finder en klage berettiget, vil EasyTranslate så vidt muligt imødekomme klagen og ændre den leverede serviceydelse.

Ved korrekt rettelse og/eller udskiftning kan kunden ikke gøre krav på andre retsmidler på grund af misligholdelse. Forholdsmæssig nedsættelse af priser ydes kun i tilfælde af væsentlige mangler, som EasyTranslate har valgt ikke at rette og/eller udskifte.

Indgivelse af en klage fritager under ingen omstændigheder kunden for hans/hendes betalingsforpligtelse.

Dette er en oversættelse af vores originale vilkår og betingelser, som er på engelsk, og som er den officielt juridisk bindende version. Få adgang til den her.

Sidste opdatering 7. april 2021