SEKRETESSPOLICY

1. INTRODUKTION

1.1 Detta sekretessmeddelande sänds ut för att informera dig om hur EasyTranslate A/S Bygmestervej 10 2TH, 2400 Köpenhamn, CVR DK33240562 ("EasyTranslate", "vi", "oss", "vår") samlar in och behandlar de personuppgifter du har gett oss, eller som vi samlat in från dig.

1.2 Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande och tillämplig lagar som vi omfattas av, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan kallad "GDPR") och den danska dataskyddslagen nr 502 av den 23 maj 2018 som kompletterar GDPR, inbegripet eventuella ändringar av denna och annan sådan lagstiftning som kompletterar dessa regler.

1.3 EasyTranslate är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i nedanstående situationer. Du kan kontakta EasyTranslate genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@easytranslate.com.

1.4 EasyTranslate kan också, i vissa fall, agera i egenskap av databehandlare i förhållande till våra kunder. Se avsnitt 8 nedan för mer information.

EASYTRANSLATE SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG.

2. UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN, SYFTET MED INSAMLINGEN OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

2.1 När du använder vår webbplats samlar vi in personuppgifter om dig, inklusive din hänvisnings-URL, din webbläsartyp, dina använda söktermer och annat användarbeteende på vår webbplats, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator samt datumet och tiden för ditt besök.

2.1.1 Syftet med vår behandling är att optimera användarupplevelsen, våra digitala tjänster och applikationer och liknande, vilket ligger i vårt legitima intresse.

2.1.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter redogörs för i artikel 6.1 (f) i GDPR.

2.1.3 Vi samlar automatiskt in data i form av cookies. Informationen kommer inte att användas i syfte att identifiera dig. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy . Du kan dra tillbaka eller ändra ditt samtycke genom att avvisa cookies via “Samtyckesinställningar” eller genom att blockera cookies i din webbläsare.

2.2 Om du går med på att ta emot direktmarknadsföring samlar vi in personuppgifter om dig, inklusive din kontaktinformation, dina använda söktermer och annat användarbeteende, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator, samt datumet och tiden för ditt besök.

2.2.1 Vi behandlar dessa uppgifter i syfte att skicka direktmarknadsföring till dig om du har samtyckt till detta. Syftet med vår behandling är också att optimera din direktmarknadsföringsupplevelse, vilket ligger i vårt legitima intresse.

2.2.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter redogörs för i artikel 6.1 (a) och (f) i GDPR.

2.2.3 Vi samlar automatiskt in data i form av cookies. Informationen kommer inte att användas i syfte att identifiera dig. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookiepolicy här. Du kan dra tillbaka eller ändra ditt samtycke genom att avvisa cookies via “Samtyckesinställningar” eller genom att blockera cookies i din webbläsare.

2.3 När du beställer en översättning via EasyOrder samlar vi in personuppgifter om dig, inklusive din kontaktinformation, yrkesmässig information och faktureringsinformation. Vi samlar också in information om dina köp.

2.3.1 Syftet med vår behandling är att tillhandahålla de tjänster du har beställt. Vi använder din information för att skapa och hantera din beställning, för att kommunicera angående, och hjälpa dig med, din beställning och för att fakturera dig. Vi samlar också in information i syfte att personanpassa din upplevelse. Syftet med vår behandling är således att tillhandahålla de tjänster vi enligt kontrakt har åtagit oss att tillhandahålla, att uppfylla våra juridiska krav och tillfredsställa våra legitima intressen.

2.3.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter redogörs för i artikel 6.1 (b), (c) och (f) i GDPR.

2.3.3 Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig

2.4 När du skapar ett konto samlar vi in personuppgifter om dig, inklusive din kontaktinformation, yrkesmässig information och faktureringsinformation. Vi samlar också in information om dina köp.

2.4.1 Syftet med vår behandling är att tillhandahålla de tjänster du har beställt. Vi använder din information för att skapa och hantera din beställning, för att kommunicera med dig angående, och hjälpa dig med, din beställning, för att skapa och hantera ditt plattformskonto, för att assistera dig när du använder plattformen och för att fakturera dig. Vi samlar också in information i syfte att personanpassa din upplevelse. Syftet med vår behandling är således att tillhandahålla de tjänster vi enligt kontrakt har åtagit oss att tillhandahålla, att uppfylla våra juridiska krav och tillfredsställa våra legitima intressen.

2.4.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter redogörs för i artikel 6.1 (b), (c) och (f) i GDPR.

2.4.3 Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig

3. UTLÄMNANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Dina personuppgifter lämnas ut till tredje parter som behandlar personuppgifter på uppdrag av EasyTranslate och som därmed agerar i egenskap av databehandlare å EasyTranslates vägnar. Vi använder tredje parter för att tillhandahålla kundsupport, hantera kundrelationer samt utföra e-postmarknadsföring, webbanalyser och affärsanalyser och för att hysa vår webbplats. Vi har ingått databehandlingsavtal som uppfyller kraven i artikel 28 i GDPR med alla våra databehandlare för att säkerställa att dessa databehandlare implementerar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med kraven i GDPR och med hänsyn till dina rättigheter.

4. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELÄNDER

4.1 Några av våra databehandlare; Intercom, Twilio (Aircall) och HubSpot, är baserade i Amerikas förenta stater (USA). EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46 i GDPR) säkerställer att lämpliga skyddsåtgärder implementeras vid överföring av personuppgifter till USA. Du kan begära relevant dokumentation genom att kontakta oss via gdpr@easytranslate.com.

Observera även att dina personuppgifter också kan komma att överföras till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom vår användning av cookies på webbplatsen. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy .

5. DINA RÄTTIGHETER

5.1 Under vissa omständigheter har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

5.2 Om du vill utnyttja dina rättigheter, kontakta då EasyTranslate genom att skicka ett e-postmeddelande till gdpr@easytranslate.com.

5.3 Observera att du har fullständig kontroll över dina uppgifter via dina kontoinställningar. Här kan du se, redigera, exportera och radera dina uppgifter med ett klick.

5.4 Den registrerades rätt att få tillgång till sina uppgifter

5.4.1 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Detta innebär att du har rätt till en kopia av de personuppgifter vi har om dig så att du kan kontrollera att vi behandlar dessa i enlighet med tillämpliga lagar.

5.5 Rätten till rättelse

5.5.1 Du har rätt att begära att de personuppgifter som vi har om dig rättas. Om du noterar om att de personuppgifter vi behandlar är felaktiga uppmuntrar vi dig att kontakta oss skriftligen så att du kan korrigera eventuell ofullständig eller felaktig information vi har om dig.

5.6 Rätten att radera uppgifter ("rätten att glömmas bort")

5.6.1 Du har eventuellt rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta innebär att du kan be oss radera eller ta bort personuppgifter om det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dessa. I den utsträckning fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

5.7 Rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter

5.7.1 Du har eventuellt rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så att vi endast lagrar dina uppgifter. Detta innebär att du kan be oss avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet eller syftet med behandlingen.

5.8 Rätten till dataportabilitet

5.8.1 Du har eventuellt rätt att erhålla personuppgifter som du delat med oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format och har rätt att begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

5.9 Rätten att invända

5.9.1 Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig i syfte att direktmarknadsföra våra tjänster.

5.9.2 Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter, av personliga skäl, om vi förlitar oss på ett legitimt intresse som rättslig grund för behandlingen av uppgifterna, jfr. sektion 2.

5.10 Rätten att återkalla ditt samtycke

5.11 Du har rätt att återkalla ett samtycke som du har gett oss för att behandla dina personuppgifter. Kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som anges nedan om du vill återkalla ditt samtycke. Vad gäller cookies kan du återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar .

5.12 Rätten att lämna in ett klagomål

5.13 Du har rätt att lämna in ett klagomål angående EasyTranslates behandling av dina personuppgifter. Ett klagomål kan lämnas in till den danska uppgiftstillsynsmyndigheten (Datatilsynet) via www.datatilsynet.dk eller någon annan tillsynsmyndighet i ditt land.

6. DATALAGRING

6.1 Personuppgifter som angår din användning av webbplatsen kommer att raderas sist, i enlighet med vår cookiepolicy som kan läsas .

6.2 Personuppgifter om dig som samlades in när du beställde en översättning via EasyOrder eller skapade ditt kontokommer att sparas under olika tidsperioder, beroende på syftet med insamlingen.

6.3 Vi förbehåller oss också rätten att behålla dina personuppgifter under en längre tid om detta anses nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

7. DATASÄKERHET

7.1 Vi har implementerat lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förlust, oavsiktliga eller olagliga ändringar, obehörig delning av eller tillgång till, samt missbruk av, personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

7.2 Anställda och entreprenörer som har ett relevant och rimligt behov av att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt arbete omfattas av en begränsad tillgång till dessa personuppgifter.

8. EASYTRANSLATE SOM DATABEHANDLARE

8.1 När vi utför översättningsuppgifter agerar EasyTranslate i egenskap av databehandlare i förhållande till våra kunder, om dokumentet som översätts innehåller personuppgifter. Se databehandlingsavtalet (DPA) om du vill ta del av en detaljerad beskrivning av EasyTranslates roll och skyldigheter som databehandlare. Du kan ta del av EasyTranslates DPA . I detta sammanhang uppmuntrar EasyTranslate dig, som personuppgiftsansvarig, att anonymisera filer innan du överför dem till EasyTranslate för att minimera flödet av personuppgifter (Dataminimering, artikel 5 i GDPR).

9. KONTAKTINFORMATION

9.1 Skicka ett e-postmeddelande till gdpr@easytranslate.com om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vill utöva dina rättigheter.

10. ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

10.1 Vi kan komma att göra ändringar av denna sekretesspolicy; den senaste versionen av denna sekretesspolicy kommer inom kort finnas tillgänglig på vår webbplats; www.easytranslate.com.

10.2 Denna sekretesspolicy uppdaterades senast 31 januari 2022.

Detta är en översättning av vår ursprungliga sekretesspolicy, som är på engelskaoch som utgör det officiella, rättsligt bindande, avtalet. Få tillgång till det här.