Sekretesspolicy

1. INTRODUKTION

1.1 Detta sekretessmeddelande sänds ut för att informera dig om hur EasyTranslate A/S Bygmestervej 10 2TH, 2400 Köpenhamn, CVR DK33240562 ("EasyTranslate", "vi", "oss", "vår") samlar in och behandlar de personuppgifter du har gett oss, eller som vi samlat in från dig.

1.2 Vi behandlar endast dina personuppgifter i enlighet med detta sekretessmeddelande och tillämplig lagar som vi omfattas av, inklusive den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter (nedan kallad "GDPR") och den danska dataskyddslagen nr 502 av den 23 maj 2018 som kompletterar GDPR, inbegripet eventuella ändringar av denna och annan sådan lagstiftning som kompletterar dessa regler.

1.3 EasyTranslate är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter i nedanstående situationer. Du kan kontakta EasyTranslate genom att skicka ett e-postmeddelande till.

1.4 EasyTranslate kan också, i vissa fall, agera i egenskap av databehandlare i förhållande till våra kunder. Se avsnitt 8 nedan för mer information.

1.5 Vi använder tredjepartsleverantörer som är direkt kontrakterade med dig. Appar och webbplatser som erbjuds av tredje part är föremål för villkor och integritetsmeddelanden som inte är under EasyTranslates kontroll, och EasyTranslate är inte en personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i sådana appar eller webbplatser. Detta gäller även för tredje parter som är länkade till eller på annat sätt marknadsförs på vår webbplats. Vi har inte kontrollerat och godkänt content i appar eller webbplatser från tredje part eller villkoren eller sekretessmeddelanden som styr användningen av appar eller webbplatser från tredje part och vi har inget ansvar för appar eller webbplatser från tredje part som du registrerar dig för och användning i samband med våra tjänster. Vi rekommenderar att du noggrant granskar och överväger villkor och sekretessmeddelanden som erbjuds av tredje part innan du använder dessa appar eller webbplatser, inklusive att förse dem med den personliga information de behöver.

EASYTRANSLATE SOM PERSONUPPGIFTSANSVARIG.

2. UPPGIFTERNA VI SAMLAR IN, SYFTET MED INSAMLINGEN OCH DEN RÄTTSLIGA GRUNDEN FÖR BEHANDLINGEN

2.1 När du använder vår webbplats samlar vi in personlig information om dig, inklusive din referens-URL, din webbläsartyp, dina söktermer som används och annat användarbeteende på vår webbplats, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator, datum, och tid för ditt besök.

2.1.1 Syftet med vår behandling är att optimera användarupplevelsen, våra digitala tjänster och applikationer och att marknadsföra våra tjänster till dig.

2.1.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer artikel 6 (1) (f) (berättigat intresse) i GDPR.

2.1.3 Vi samlar in data automatiskt genom att använda cookies. Vår användning av andra cookies än tekniskt nödvändiga cookies är föremål för ditt förhandsgodkännande. Informationen kommer inte att användas i syfte att identifiera dig. Du kan läsa mer om användningen av cookies i vår cookiepolicy. Du kan dra tillbaka eller ändra ditt samtycke genom att avvisa cookies via “Samtyckesinställningar” eller genom att blockera cookies i din webbläsare.

2.2 När du registrerar dig för direktmarknadsföring/nyhetsbrev samlar vi in personuppgifter om dig, inklusive din kontaktinformation, dina söktermer som används och annat användarbeteende, din IP-adress inklusive din nätverksplats och information om din dator, datum och tid. av ditt besök.

2.2.1 Syftet med vår behandling är att skicka dig direktmarknadsföring/nyhetsbrev som du har anmält dig till. Syftet med vår behandling är också att optimera din direktmarknadsföringsupplevelse, vilket ligger i vårt legitima intresse.

2.2.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer artikel 6 (1) (f) (berättigat intresse) i GDPR.

2.3 När du kommunicerar med oss via e-post eller använder chattfunktionen på vår webbplats kan vi samla in data om din identitet, såsom ditt namn och e-postadress och den information du har lämnat när du kontaktade oss.

2.3.1 Syftet med vår behandling är att kunna svara på dina frågor, behandla din förfrågan, erbjuda dig allmänt stöd och svara på annan kommunikation.

2.3.2 Denna behandling är nödvändig för att fullfölja vårt berättigade intresse att kommunicera med dig och svara på dina frågor och andra förfrågningar. Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer artikel 6(1) (f) (berättigat intresse) i GDPR.

2.4 När du beställer en översättning samlar vi in personuppgifter om dig, inklusive din kontaktinformation, professionell information och faktureringsinformation. Vi samlar också in information om dina köp.

2.4.1 Syftet med vår behandling är att tillhandahålla de tjänster du har beställt. Vi använder din information för att skapa och hantera din beställning, för att kommunicera angående, och hjälpa dig med, din beställning och för att fakturera dig. Vi samlar också in information i syfte att personanpassa din upplevelse. Syftet med vår behandling är att utföra vårt avtal och våra legitima intressen för att optimera din kundupplevelse. Vi behandlar även informationen för att uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt tillämplig skatte- och bokföringslagstiftning.

2.4.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer artikel 6 (1) (b) (fullgörande av kontrakt), (c) (rättslig skyldighet) och (f) (berättigat intresse) i GDPR.

2.4.3 Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig

2.5 När du prenumererar på plattformen samlar vi in personuppgifter om dig, inklusive din kontaktinformation, professionell information och faktureringsinformation. Vi samlar också in information om dina köp. Dina betalningsuppgifter administreras av Stripe, som agerar som en tredje parts personuppgiftsansvarig. Vi hänvisar till Stripesför ytterligare information om deras behandling av dina personuppgifter.

2.5.1 Syftet med vår behandling är att tillhandahålla de tjänster du har beställt. Vi använder din information för att skapa och hantera din beställning, för att kommunicera med dig angående, och hjälpa dig med, din beställning, för att skapa och hantera ditt plattformskonto, för att assistera dig när du använder plattformen och för att fakturera dig. Vi samlar också in information i syfte att personanpassa din upplevelse. Syftet med vår behandling är att utföra vårt avtal, och det är vårt berättigade intresse att optimera din kundupplevelse. Vi behandlar även informationen för att uppfylla våra juridiska skyldigheter enligt tillämplig skatte- och bokföringslagstiftning.

2.5.2 Den rättsliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter följer artikel 6 (1) (b) (fullgörande av kontrakt), (c) (rättslig skyldighet) och (f) (berättigat intresse) i GDPR.

2.5.3 Vi samlar in personuppgifterna direkt från dig

2.6 När du som prenumerant på plattformen använder de översättningsverktyg och tjänster som finns tillgängliga på plattformen, inklusive AI och Machine Translation och verktyg för Content Generation, värd för material före och med förbehåll för översättning, inköp av externa översättare etc. kommer att fungera som databehandlare för dig. Se avsnitt 8 nedan för mer information.

2.7 När du som prenumerant på plattformen använder andra tillgängliga funktioner kommer vi att fungera som personuppgiftsansvarig. Detta inkluderar:

2.7.1 När du använder chattfunktionen för att kommunicera med externa översättare som du har hämtat via plattformen kommer vi att behandla ditt namn och kontaktuppgifter och innehållet i kommunikationen endast för att ge dig och den externa översättaren möjlighet att kommunicera via plattform. Vi kan komma åt kommunikationen för att säkerställa att deadlines som överenskommits mellan dig och externa översättare hålls och i allmänhet för att säkerställa snabb och korrekt leverans. Vi kommer inte att komma åt eller behandla innehållet i din kommunikation för andra ändamål än att tillhandahålla tjänsten och för att säkerställa efterlevnad av våra policyer för användningen av plattformen. Du uppmanas att begränsa inkluderingen av personuppgifter i kommunikationen till vad som är nödvändigt för ändamålet. Den rättsliga grunden för vår behandling är att utföra vårt avtal och att fullfölja vårt berättigade intresse att övervaka efterlevnaden av avtal och våra policyer jfr. artikel 6 (1) (b) (fullgörande av kontrakt) och (f) (berättigat intresse) i GDPR.

2.7.2 Om du lämnar vittnesmål eller använder dig av möjligheten att betygsätta din tillfredsställelse och generella erfarenhet av en extern översättare, kommer vi att behandla ditt omdöme eller betyg för att göra det tillgängligt för andra användare av plattformen för transparensändamål och för vår allmänna övervakning och kvalitetsbedömning för att upprätthålla en hög kvalitetsnivå bland de externa översättare som använder plattformen. Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse att säkerställa transparens och kvalitet jfr. artikel 6 (1) (b) (fullgörande av kontrakt) och (f) (berättigat intresse) i GDPR.

2.7.3 På begäran av dig eller den externa översättaren kan vi hjälpa till att lösa tvister mellan er, inklusive i relation till kvaliteten på översättningen. Om så är fallet kommer vi att behandla din identitet, det avtal du har slutit med den externa översättaren och innehållet i översättningen för att utvärdera kvaliteten och för att medla och försöka lösa tvisten mellan dig och den externa översättaren. Den rättsliga grunden för vår behandling är vårt berättigade intresse att hjälpa våra användare att lösa tvister jfr. artikel 6 (1) (f) i GDPR.

2.7.4 För att säkerställa och upprätthålla en hög kvalitetsnivå bland de externa översättare som finns tillgängliga på plattformen kan vi då och då komma åt översättningar utförda av en eller flera specifika översättare. Detta kan inkludera översättningar som utförs åt dig. Vi gör detta endast för att utvärdera kvaliteten på översättningen och har ingen avsikt eller syfte att behandla några personuppgifter som ingår i översättningen. Den rättsliga grunden är vårt berättigade intresse att upprätthålla en hög kvalitetsnivå jfr. artikel 6 (1) (f) i GDPR.

3. UTLÄMNANDET AV DINA PERSONUPPGIFTER

3.1 Dina personuppgifter lämnas ut till tredje parter som behandlar personuppgifter på uppdrag av EasyTranslate och som därmed agerar i egenskap av databehandlare å EasyTranslates vägnar. Vi använder tredje part för kundsupport, kundrelationshantering, e-postmarknadsföring, fakturering, webbanalys, affärsanalys och som värdleverantör. Vi kan också använda tredjepartsöversättare för att hjälpa oss att utföra de översättningstjänster som du har begärt av oss eller i samband med specifika eller allmänna kvalitetsbedömningar. Vi har ingått databehandlingsavtal som uppfyller kraven i artikel 28 i GDPR med alla våra databehandlare för att säkerställa att dessa databehandlare implementerar lämpliga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder för att säkerställa att behandlingen sker i enlighet med kraven i GDPR och med hänsyn till dina rättigheter.

4. ÖVERFÖRING AV DINA PERSONUPPGIFTER TILL TREDJELÄNDER

4.1 Vissa av våra databehandlare, Intercom, Twilio (Aircall), HubSpot, är etablerade i USA (USA). Vi använder även externa översättare som kan vara etablerade i ett land utanför EU/EES. Lämpliga skyddsåtgärder för att överföra personuppgifter till USA eller andra länder utanför EU/EES som inte av EU-kommissionen anses tillhandahålla en adekvat nivå av dataskydd säkras av EU-kommissionens standardavtalsklausuler (artikel 46 i GDPR). Du kan begära dokumentation härav genom att skicka ett e-postmeddelande till.

Observera även att dina personuppgifter också kan komma att överföras till ett land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet genom vår användning av cookies på webbplatsen. Du kan läsa mer om detta i vår cookiepolicy.

5. DINA RÄTTIGHETER

5.1 Under vissa omständigheter har du ett antal rättigheter i samband med vår behandling av dina personuppgifter.

5.2 Om du vill utnyttja dina rättigheter, vänligen kontakta EasyTranslate genom att skicka ett e-postmeddelande till.

5.3 Observera att du har fullständig kontroll över dina uppgifter via dina kontoinställningar. Här kan du se, redigera, exportera och radera dina uppgifter med ett klick.

5.4 Den registrerades rätt att få tillgång till sina uppgifter

5.4.1 Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter. Detta gör att du kan få en kopia av de personuppgifter vi har om dig och att kontrollera att vi behandlar dem i enlighet med tillämpliga lagar

5.5 Rätten till rättelse

5.5.1 Du har rätt att begära att de personuppgifter som vi har om dig rättas. Om du noterar om att de personuppgifter vi behandlar är felaktiga uppmuntrar vi dig att kontakta oss skriftligen så att du kan korrigera eventuell ofullständig eller felaktig information vi har om dig.

5.6 Rätten radera uppgifter ("rätten att bli bortglömd")

5.6.1 Du har eventuellt rätt att begära att dina personuppgifter raderas. Detta innebär att du kan be oss radera eller ta bort personuppgifter om det inte finns någon god anledning för oss att fortsätta behandla dessa. I den utsträckning fortsatt behandling av dina personuppgifter är nödvändig, till exempel för att vi ska kunna uppfylla våra rättsliga skyldigheter eller fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga krav, är vi inte skyldiga att radera dina personuppgifter.

5.7 Rätten att begränsa behandlingen av dina uppgifter

5.7.1 Du har eventuellt rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas så att vi endast lagrar dina uppgifter. Detta innebär att du kan be oss avbryta behandlingen av personuppgifter om dig, till exempel om du vill att vi ska fastställa uppgifternas riktighet eller syftet med behandlingen.

5.8 Rätten till dataportabilitet

5.8.1 Du har eventuellt rätt att erhålla personuppgifter som du delat med oss, i ett strukturerat, vanligt förekommande, maskinläsbart format och har rätt att begära att uppgifterna överförs till en annan personuppgiftsansvarig.

5.9 Rätten att invända

5.9.1 Du har alltid rätt att invända mot att vi behandlar personuppgifter om dig i syfte att direktmarknadsföra våra tjänster.

5.9.2 Dessutom har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter, av personliga skäl, om vi förlitar oss på ett legitimt intresse som rättslig grund för behandlingen av uppgifterna, jfr. sektion 2.

5.10 Rätten att återkalla ditt samtycke

5.11 Du har rätt att återkalla ett samtycke som du har gett oss för att behandla dina personuppgifter. Kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen som anges nedan om du vill återkalla ditt samtycke. För cookies kan du återkalla ditt samtycke genom att ändra dina inställningar.

5.12 Rätten att lämna in ett klagomål

5.13 Du har rätt att lämna in ett klagomål angående EasyTranslates behandling av dina personuppgifter. Klagomål kan lämnas in till den danska datatillsynsmyndigheten (Datatilsynet) påeller någon annan tillsynsmyndighet i ditt land.

6. DATALAGRING

6.1 De personuppgifter som lagras baserat på ditt användarbeteende på vår webbplats kommer att raderas senast enligt vår cookiepolicy, som kan nås.

6.2 Personuppgifter om dig som samlas in när du beställer en översättning eller prenumererar på plattformen kommer att lagras under innevarande år plus fem år.

6.3 Personuppgifter om dig som samlas in när du registrerar dig på vår plattform kommer att lagras tills du raderar ditt konto eller har varit inaktiv i 1 år.

6.4 Vi förbehåller oss också rätten att behålla dina personuppgifter under en längre tid om detta anses nödvändigt för att fastställa, göra gällande eller försvara ett rättsligt anspråk eller för att uppfylla en rättslig skyldighet.

7. DATASÄKERHET

7.1 Vi har infört lämpliga säkerhetsåtgärder för att förhindra att dina personuppgifter oavsiktlig eller olaglig förstörs, förlust, förändringar, obehörigt avslöjande eller missbruk av eller tillgång till personuppgifter som överförs, lagras eller på annat sätt behandlas.

7.2 Anställda och entreprenörer som har ett relevant och rimligt behov av att få tillgång till din personliga information för att utföra sitt arbete omfattas av en begränsad tillgång till dessa personuppgifter.

8. EASYTRANSLATE SOM DATABEHANDLARE

8.1 När vi utför översättningsuppgifter agerar EasyTranslate i egenskap av databehandlare i förhållande till våra kunder, om dokumentet som översätts innehåller personuppgifter. Vi fungerar också som en databehandlare vid tillhandahållandet av översättningsverktyg och tjänster som finns tillgängliga på plattformen, inklusive AI och Machine Translation och verktyg Content Generation, värd för material före och under förutsättning att översättning, inköp av externa översättare etc. Se databehandlingsavtalet (DPA) om du vill ta del av en detaljerad beskrivning av EasyTranslates roll och skyldigheter som databehandlare. Du kan hitta EasyTranslates DPA här.

EasyTranslate uppmuntrar dig som personuppgiftsansvarig att anonymisera filer innan du överför dem till EasyTranslate för att minimera flödet av personuppgifter (Dataminimering, artikel 5 i GDPR).

9. KONTAKTINFORMATION

9.1 Om du har några frågor angående denna integritetspolicy eller vill utöva dina rättigheter, skicka oss ett e-postmeddelande till.

10. ÄNDRINGAR AV DENNA SEKRETESSPOLICY

10.1 Vi kan göra ändringar i denna integritetspolicy; den senaste versionen av denna integritetspolicy kommer att finnas tillgänglig när som helst på vår webbplats.

10.2 Denna sekretesspolicy uppdaterades senast 3 maj 2023.