PRIVACYBELEID

1. INLEIDING

1.1 Deze privacyverklaring is bedoeld om u informatie te geven over hoe EasyTranslate A/S Bygmestervej 10 2TH, 2400 Kopenhagen, CVR DK33240562 ("EasyTranslate", "wij", "ons", "onze") uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt die u aan ons heeft gegeven, of die wij van u hebben verzameld.

1.2 Wij zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met deze privacyverklaring en de toepasselijke wetgeving waaraan wij onderworpen zijn, met inbegrip van de algemene verordening inzake gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de "AVG") en de Deense wet inzake gegevensbescherming nr. 502 van 23 mei 2018 die de AVG, alle wijzigingen daarvan en andere dergelijke wetgeving die deze regels aanvult, vervolledigt.

1.3 EasyTranslate is de verwerkingsverantwoordelijke met betrekking tot uw persoonsgegevens in de onderstaande situaties. U kunt contact opnemen met EasyTranslate door een e-mail te sturen naar gdpr@easytranslate.com.

1.4 EasyTranslate kan in sommige gevallen ook optreden als een gegevensverwerker voor onze klanten. Zie sectie 8 hieronder voor meer informatie.

EASYTRANSLATE ALS DE GEGEVENSBEHEERDER.

2. DE GEGEVENS DIE WE VERZAMELEN, HET DOEL EN DE WETTELIJKE BASIS VOOR DE VERWERKING

2.1 Wanneer u onze website gebruikt, verzamelen wij persoonsgegevens over u, waaronder uw verwijzende URL, uw browsertype, uw gebruikte zoektermen en ander gebruikersgedrag op onze website, uw IP-adres waaronder uw netwerklocatie en informatie over uw computer, datum en tijd van uw bezoek.

2.1.1 Het doel van onze verwerking is het optimaliseren van de gebruikerservaring, onze digitale diensten en toepassingen en is dus in ons rechtmatig belang.

2.1.2 De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) (f) van de AVG.

2.1.3 We verzamelen automatisch gegevens in de vorm van cookies. De informatie wordt niet gebruikt om u te identificeren. Meer informatie over het gebruik van cookies kunt u lezen in ons cookiebeleid . U kunt uw toestemming intrekken of wijzigen door cookies te weigeren in de "Toestemmingsinstellingen" of door cookies te blokkeren in uw webbrowser.

2.2 Wanneer u zich aanmeldt voor direct marketing, verzamelen wij persoonsgegevens over u, waaronder uw contactgegevens, uw gebruikte zoektermen en ander gebruikersgedrag, uw IP-adres waaronder uw netwerklocatie en informatie over uw computer, datum en tijd van uw bezoek.

2.2.1 Het doel van onze verwerking is om u direct marketing te sturen waarvoor u uw toestemming heeft gegeven. Het doel van onze verwerking is ook om uw ervaring op het gebied van direct marketing te optimaliseren, hetgeen in ons legitiem belang is.

2.2.2 De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) (a) en (f) van de AVG.

2.3 Wanneer u via EasyOrder een vertaling bestelt, verzamelen wij persoonsgegevens over u, waaronder uw contact-, professionele en factuurgegevens. Daarnaast verzamelen wij informatie over uw aankopen.

2.3.1 Het doel van onze verwerking is om de door u gevraagde dienst(en) uit te voeren. Wij gebruiken uw informatie om uw bestelling aan te maken en te beheren, om met u te communiceren en u bij uw bestelling te helpen, en om u te factureren. We verzamelen verder informatie om uw ervaring te personaliseren. Het doel van onze verwerking is dus om ons contract uit te voeren, om aan onze wettelijke vereisten en in onze legitieme belangen te voldoen.

2.3.2 De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) (b), (c) en (f) van de AVG.

2.3.3 We zullen de persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen

2.4 Wanneer u zich abonneert op het platform, verzamelen we persoonsgegevens over u, inclusief uw contact-, professionele en factuurgegevens. Daarnaast verzamelen wij informatie over uw aankopen.

2.4.1 Het doel van onze verwerking is om de door u gevraagde dienst(en) uit te voeren. Wij gebruiken uw informatie om uw bestelling aan te maken en te beheren, om met u te communiceren over en u te helpen bij uw bestelling, om uw account op het platform aan te maken en te beheren, om u te helpen bij het gebruik van het platform, en om u te factureren. We verzamelen verder informatie om uw ervaring te personaliseren. Het doel van onze verwerking is dus om ons contract uit te voeren, om aan onze wettelijke vereisten en in onze legitieme belangen te voldoen.

2.4.2 De wettelijke basis voor onze verwerking van uw persoonsgegevens is artikel 6 (1) (b), (c) en (f) van de AVG.

2.4.3 We zullen de persoonsgegevens rechtstreeks van u verzamelen

3. BEKENDMAKING VAN UW PERSOONSGEGEVENS

3.1 Uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden die in opdracht van EasyTranslate persoonsgegevens verwerken en daardoor optreden als onze gegevensverwerkers. Wij gebruiken derden voor klantenondersteuning, klantenrelatiebeheer, e-mailmarketing, webanalyse, bedrijfsanalyse en als hostingprovider. Wij hebben met al onze gegevensverwerkers overeenkomsten voor gegevensverwerking gesloten die voldoen aan artikel 28 van de AVG, om ervoor te zorgen dat die gegevensverwerkers passende organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen nemen, zodat de verwerking voldoet aan de vereisten van de AVG en de bescherming van uw rechten gewaarborgd is.

4. OVERDRACHT VAN UW PERSOONSGEGEVENS NAAR DERDE LANDEN

4.1 Sommige van onze gegevensverwerker(s), Intercom, Twilio (Aircall) en HubSpot, zijn gevestigd in de Verenigde Staten van Amerika (VS). De passende waarborgen voor de overdracht van persoonsgegevens naar de VS worden gewaarborgd door de standaardcontractbepalingen van de EU-Commissie (artikel 46 van de AVG). U kunt documentatie hierover aanvragen door ons een e-mail te sturen op gdpr@easytranslate.com.

Wij wijzen u er tevens op dat uw persoonsgegevens ook naar een land buiten de Europese Economische Ruimte kunnen worden overgedragen door ons gebruik van cookies op de website. U kunt hierover meer lezen in ons cookiebeleid .

5. UW RECHTEN

5.1 U heeft onder bepaalde omstandigheden een aantal rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens.

5.2 Als u gebruik wilt maken van uw rechten, neem dan contact op met EasyTranslate door een e-mail te sturen naar gdpr@easytranslate.com.

5.3 Op de pagina accountinstellingen van het platform heeft u de volledige controle over uw gegevens. Hier kunt u uw gegevens bewerken, exporteren en verwijderen met één druk op de knop.

5.4 Het recht op toegang door de betrokkene

5.4.1 U heeft het recht om toegang te vragen tot uw persoonsgegevens. Dit stelt u in staat om een kopie te ontvangen van de persoonsgegevens die we over u hebben en om te controleren of we deze rechtmatig verwerken.

5.5 Het recht op rectificatie

5.5.1 U heeft het recht om een correctie te vragen van de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Als u merkt dat de persoonsgegevens die we verwerken onjuist zijn, raden we u aan schriftelijk contact met ons op te nemen, zodat u eventuele onvolledige of onnauwkeurige informatie die we over u hebben, kunt laten corrigeren.

5.6 Het recht om te wissen ("het recht om te worden vergeten")

5.6.1 Mogelijk heeft u het recht om verwijdering van uw persoonsgegevens aan te vragen. Dit stelt u in staat om ons te vragen persoonsgegevens te wissen of te verwijderen, wanneer er geen goede reden is om deze te blijven verwerken. Voor zover de verdere verwerking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is, bijvoorbeeld om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of om wettelijke vereisten vast te stellen, te handhaven of te verdedigen, zijn wij niet verplicht uw persoonsgegevens te verwijderen.

5.7 Het recht op beperking van de verwerking

5.7.1 Mogelijk heeft u het recht om te verzoeken dat de verwerking van uw persoonsgegevens alleen wordt beperkt tot de opslag ervan. Dit stelt u in staat ons te vragen de verwerking van persoonsgegevens over u op te schorten, bijvoorbeeld als u wilt dat wij de juistheid ervan vaststellen of de reden voor de verwerking ervan.

5.8 Het recht op overdraagbaarheid van gegevens

5.8.1 Mogelijk heeft u het recht om persoonsgegevens die u ons heeft verstrekt, in een gestructureerd, algemeen gebruikt, machinaal leesbaar formaat te verkrijgen en heeft u het recht om een overdracht van die informatie naar een andere gegevensbeheerder te vragen.

5.9 Het recht om bezwaar te maken

5.9.1 U heeft het recht om op elk moment bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens wanneer deze betrekking hebben op onze direct marketing naar u toe.

5.9.2 Bovendien heeft u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen onze verwerking van uw persoonsgegevens, om redenen die verband houden met uw persoonlijke leven, waarbij wij beroepen op een legitiem belang als rechtsgrondslag voor de verwerking, cf. sectie 2.

5.10 Het recht om uw toestemming in te trekken

5.11 U heeft het recht om een toestemming die u ons heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken. Als u uw toestemming wilt intrekken, neem dan contact met ons op via de onderstaande contactgegevens. Voor cookies kunt u uw toestemming intrekken door uw instellingen te wijzigen .

5.12 Het recht om een klacht in te dienen

5.13 U heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van uw persoonsgegevens door EasyTranslate. U kunt een klacht indienen bij de Deense instantie voor gegevensbescherming (Datatilsynet) op www.datatilsynet.dk of bij een andere toezichthoudende autoriteit in uw land.

6. GEGEVENSBEWARING

6.1 Persoonsgegevens over uw gebruik van de website worden uiterlijk verwijderd in overeenstemming met ons cookiebeleid, dat u kunt raadplegen.

6.2 Persoonsgegevens over u die verzameld worden wanneer u een vertaling bestelt via EasyOrder of wanneer u zich abonneert op het platform, worden voor wisselende perioden bewaard, afhankelijk van de functie ervan.

6.3 We behouden ons verder het recht voor om uw persoonsgegevens voor een langere periode te bewaren als dit nodig wordt geacht om een juridische claim vast te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

7. GEGEVENSBEVEILIGING

7.1 Wij hebben passende veiligheidsmaatregelen getroffen om te voorkomen dat uw persoonsgegevens per ongeluk of op onwettige wijze vernietigd worden, verloren gaan, gewijzigd, ongeoorloofd openbaar gemaakt of misbruikt worden, of dat u toegang krijgt tot overgedragen, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

7.2 Wij hebben de toegang tot uw persoonsgegevens beperkt tot werknemers en contractanten die een relevante en redelijkerwijs vereiste behoefte hebben aan toegang tot uw persoonsgegevens om hun werk uit te voeren.

8. EASYTRANSLATE ALS GEGEVENSVERWERKER

8.1 Bij het uitvoeren van vertaaltaken treedt EasyTranslate op als de gegevensverwerker voor onze klanten als het document dat wordt vertaald persoonsgegevens bevat. Voor een gedetailleerde beschrijving van de rol en verantwoordelijkheden van EasyTranslate als gegevensverwerker, verwijzen wij u naar de overeenkomst inzake gegevensverwerking (DPA). U kunt de DPA van EasyTranslate raadplegen.

Hier moedigt EasyTranslate u, de verwerkingsverantwoordelijke, aan om bestanden te anonimiseren alvorens ze naar EasyTranslate over te brengen, om de stroom van persoonsgegevens tot een minimum te beperken (Gegevensminimalisering, artikel 5 van de AVG).

9. CONTACTGEGEVENS

9.1 Als u vragen heeft over dit privacybeleid of uw rechten wilt uitoefenen, mail ons dan op gdpr@easytranslate.com.

10. WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

10.1 Wij kunnen wijzigingen aanbrengen in dit privacybeleid; de laatste versie van dit privacybeleid is te allen tijde beschikbaar op onze website www.easytranslate.com.

10.2 Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 31 januari 2022.

Dit is een vertaling van onze oorspronkelijke privacybeleid, die in het Engels is endie de officiële wettelijk bindende versie is. Bekijk de voorwaarden hier.